En extra bolagsstämma i Karnov den 10 april 2019 beslöt om att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram. Syftet med programmet är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland bolagets anställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och bolagets aktieägare samt höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.

151 anställda i Karnov deltar i aktiesparprogrammet. Deltagarna är indelade i fem olika kategorier beroende på befattning. Kategori 1 består av vd, kategori 2 består av 6 seniora anställda (inklusive ledande befattningshavare), kategori 3 består av 14 anställda, kategori 4 består av 6 anställda och kategori 5 består av 124 anställda.

Deltagande i programmet sker genom att den anställde allokerar förvärvade eller redan innehavda stamaktier i bolaget till programmet (s.k. sparaktier). Den maximalt tillåtna investeringen i sparaktier var beroende av vilken kategori deltagaren tillhör. Deltagare i kategori 1–5 fick investera högst 400 000 kr, 200 000 kr, 100 000 kr, 50 000 kr respektive 20 050 kr vardera i sparaktier. Deltagarna har allokerat sammanlagt 128 163 sparaktier till programmet.

Deltagare som behåller sina sparaktier under programmets löptid om cirka tre år och dessutom är anställd av Karnov under hela löptiden kan vid utgången av perioden vederlagsfritt erhålla ytterligare stamaktier i bolaget. För deltagare i kategori 1–4 är tilldelning av ytterligare stamaktier villkorad av att vissa prestationskriterier relaterade till totalavkastningen på aktien (s.k. total shareholder return), organisk tillväxt och organisk justerad EBITA-tillväxt, såsom definierade i den extra bolagsstämmans beslut, uppfylls under 2019–2021.

Vid full tilldelning uppgår det totala antalet aktier i aktiesparprogrammet till högst 378 837 stamaktier, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget.