År Händelse Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (kr) Aktiekapital (kr) Kvotvärde (kr)
2015 Nybildning 50 000 50 000 1
2015 Nyemission1 638 067 688 067 638 067 688 067 1
2017 Nyemission2 53 688 0724 5 688 072 1
2019 Uppdelning (65:1) 44 036 6085 44 724 6806 688 072 0,015385
2019 Minskning av aktiekapitalet7 -3258 44 724 3559 -5 688 067 0,015385
2019 Nyemission10 41 471 75511 86 196 11012 638 027 1 326 094 0,015385
2019 Nyemission13 4 812 23314 91 008 34315 74 034 1 400 128 0,015385
2019 Nyemission16 6 662 22417 97 670 56718 102 496 1 502 624 0,015385
2020 Nyemission19 378 83720 98 049 40421 5 828 1 508 452 0,015385
2020 Nyemission22 46 51023 98 095 91424 716 1 509 168 0,015385
2021 Nyemission25 178 67526 98 274 58927 2 749 1 511 917 0,015385
2021 Nyemission28 9 827 45829 108 102 04730 151 195 1 663 150 0,015385
2022 Omvandling av C-aktier31 32 108 102 04733 1 663 150 0,015385
2023 Omvandling av C-aktier31 32 108 102 04733 1 663 150 0,015385
 1. Teckningskursen uppgick till 13,40 kr per stamaktie.
 2. Teckningskursen uppgick till 477 831 426 kr per preferensaktie av serie A, 103 249 263 kr per preferensaktie av serie B, 86 041 052 kr per preferensaktie av serie C, 68 832 842 kr per preferensaktie av serie D och 54 607 776 kr per preferensaktie av serie E.
 3.  En vardera av preferensaktier av serie A–E.
 4. 688 067 stamaktier och en vardera av preferensaktier av serie A–E.
 5. 44 036 288 stamaktier och 64 vardera av preferensaktier av serie A–E.
 6. 44 724 355 stamaktier och 65 vardera av preferensaktier av serie A–E.
 7. Minskning av aktiekapitalet med indragning av preferensaktier av serie A–E” ovan.
 8. 65 vardera av preferensaktier av serie A–E.
 9. 44 724 355 stamaktier.
 10. Kontantemission av stamaktier.
 11. 41 471 755 stamaktier.
 12. 86 196 110 stamaktier.
 13. Nyemission av stamaktier mot betalning genom kvittning av aktieägarlån.
 14. 4 812 233 stamaktier.
 15. 91 008 343 stamaktier.
 16. Överföring av aktieäganden i KARN Holdco AB till aktieäganden i Karnov Group AB.
 17. 6 662 224 stamaktier.
 18. 97 670 567 stamaktier
 19. Nyemission för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2019
 20. 378 837 C-aktier
 21. 97 670 567 stamaktier och 378 837 C-aktier
 22. Nyemission för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2020
 23. 46 510 C-aktier
 24. 97 670 567 stamaktier och 425 347 C-aktier
 25. Nyemission inom ramen för förvärvet av DIBkunnskap AS
 26. 178 675 stamaktier
 27. 97 849 242 stamaktier och 425 347 C-aktier
 28. Nyemission för att återbetala brygglånefinansiering i samband med tilltänkta förvärv i Spanien och Frankrike
 29. 9 827 458 stamaktier
 30. 107 676 700 stamaktier och 425 347 C-aktier.
 31. Konvertering av C-aktier för leverera aktier till deltagarna i det aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2019
 32. Konverteringen innebar ingen förändring i totalt antal aktier
 33. 107 846 671 stamaktier och 255 376 C-aktier