Bolagsstyrning i Karnov Group

Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning identifierar också systemen för beslutsfattande och den struktur genom vilken ägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

Karnov Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm har bolagsstyrningen inom Karnov baserats på svensk lagstiftning samt interna regler och riktlinjer. Efter noteringen tillämpar bolaget även Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningskoden tillämpas fullt ut från datumet för börsnoteringen och eventuella avvikelser redovisas i den bolagsstyrningsrapport som lämnas i samband med årsredovisningen för respektive räkenskapsår.