Nettoomsättningstillväxt

Karnovs mål är att ha en årlig nettoomsättningstillväxt om 4-6 procent på medellång sikt.

Justerad EBITA-marginal

Karnovs mål är att uppnå en årlig justerad EBITA-marginal som överskrider 25 procent på medellång sikt och en årlig justerad EBITA-marginal som överskrider 30 procent på lång sikt.

Kapitalstruktur

Karnovs mål är att ha en nettoskuldsättning, exklusive leasingskulder, som inte överskrider 3,0 gånger justerad EBITDA LTM. Nivån kan tillfälligt överskridas, exempelvis till följd av förvärv.

Utdelningspolicy

Målsättningen är att distribuera 30-50 procent av koncernens nettoresultat, efter att hänsyn har tagits till bolagets skuldsättning samt tillväxtmöjligheter (inklusive förvärv).

Det finns flera risker som kan påverka bolagets resultat och det finns ingen garanti för att bolaget kommer att uppnå resultat som möjliggör vinstutdelningar till aktieägarna i framtiden.