Nettoomsättningstillväxt

Karnov förväntas uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt om 3–5 procent på medellång sikt, kompletterad med selektiva förvärv.

Justerad EBITA-marginal

Karnov förväntas öka marginalerna på medellång sikt.

Kapitalstruktur

Karnov har som målsättning att ha en nettoskuld i förhållande till Justerad EBITDA på högst 3,0. Nivån kan tillfälligt överskridas, exempelvis till följd av förvärv.

Vid antagandet av de finansiella målen har styrelsen särskilt beaktat den underliggande marknadsutvecklingen, effekterna av integrationen av Norstedts Juridik och effekten av det pågående skiftet från offline- till onlinetjänster. Styrelsen bedömer att det är rimligt att anta att nettoomsättningstillväxten på medellång sikt kommer att vara i den högre delen av intervallet i det finansiella målet men att den på kort sikt kommer att vara i den lägre delen av intervallet.

Utdelningspolicy

Karnovs mål är att dela ut 30–50 procent av den PPA-justerade nettovinsten (d.v.s. nettovinst exklusive avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling). Förslag till beslut om vinstutdelning ska ta hänsyn till Karnovs investeringsmöjligheter och finansiella ställning.

Det finns flera risker som kan påverka bolagets resultat och det finns ingen garanti för att bolaget kommer att uppnå resultat som möjliggör vinstutdelningar till aktieägarna i framtiden.