§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Karnov Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 688 067 kronor och högst 2 752 268 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 44 724 355 aktier och högst 178 897 420 aktier.

§ 6 Aktieslag

Aktier ska kunna ges ut i två slag, stamaktier och C-aktier.

Stamaktier och C-aktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt § 5 i denna bolagsordning.

Stamaktier ska ha ett röstvärde om en röst per aktie och C-aktier ska ha ett röstvärde om en tiondels röst per aktie.

C-aktier ska inte ge rätt till utdelning. Vid bolagets upplösning ska C-aktier ge lika rätt till bolagets tillgångar som stamaktier, dock högst ett belopp som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier och C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädes­rätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädes­rätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga innehavare av aktier, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner ska innehavare av aktier ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att tecknas på grund av optionsrätten.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut konvertibler ska innehavare av aktier ha företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att konverteras till mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Omvandlingsförbehåll

C-aktier som innehas av bolaget ska på begäran av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Om en C-aktie omvandlas, ska detta genast anmälas till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 8 Inlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under det lägsta beloppet för aktiekapitalet som anges i § 4 i denna bolagsordning, kan efter beslut av bolagets styrelse ske genom inlösen av samtliga C-aktier. Inlösenbeloppet per C-aktie ska motsvara aktiens kvotvärde. Innehavare av C-aktie som omfattas av inlösen ska omedelbart efter det att den underrättats om beslutet om inlösen, ta emot inlösenbeloppet och i förekommande fall överlämna aktiebrev för aktien till bolaget.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 10 Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

§ 12 Rätt att delta i bolagsstämma

Den som vill delta i bolagsstämma ska dels vara införd som aktieägare i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 13 Poströstning och fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per
post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 14 Årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och revisorer
 11. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen ska behandla

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.