Styrelsens ersättning under 2019*

Tkr Styrelsearvode Arvode från revisionsutskottet Arvode från ersättningsutskottet Totalt
2019
Magnus Mandersson 500 50 100 650
Ulf Bonnevier 300 50 35 385
Vivek Kumar*
Lone Møller Olsen 300 150 450
Samuel Offer*
Mark Redwood 300 300
Totalt 1 400 250 135 1 785

*Representerade Karnov Groups tidigare huvudägare i styrelsen.

Styrelsens ersättning under 2020

Årsstämman den 5 maj 2020 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2021 ska uppgå till högst 2 200 tkr, fördelat mellan styrelseledamöterna i enlighet med det följande: 575 tkr till Magnus Mandersson och 315 tkr vardera till Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen, Salla Vainio och Mark Redwood. Vidare beslutades om ytterligare 150 tkr till ordföranden i revisionsutskottet och 50 tkr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ytterligare 100 tkr till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 tkr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.