Styrelsens ersättning under 2022

Tkr Styrelsearvode Arvode från revisionsutskottet Arvode från ersättningsutskottet Totalt
2022
Magnus Mandersson 725 50 100 875
Ulf Bonnevier 350 50 35 435
Salla Vainio 350 50 35 435
Lone Møller Olsen 350 150 500
Loris Barisa 350 325
Totalt 2 125 300 170 2 595

Styrelsens ersättning under 2023

Årsstämman den 10 maj 2023 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2024 ska uppgå till högst 2 685 tkr, fördelat mellan styrelseledamöterna i enlighet med det följande: 775 tkr till Magnus Mandersson och 360 tkr vardera till Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen, Salla Vainio och Loris Barisa. Vidare beslutades om ytterligare 150 tkr till ordföranden i revisionsutskottet och 50 tkr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ytterligare 100 tkr till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 tkr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.