Styrelsens ersättning under 2023

Tkr Styrelsearvode Arvode från revisionsutskottet Arvode från ersättningsutskottet Totalt
2023
Magnus Mandersson 775 50 100 925
Ulf Bonnevier 360 50 35 445
Salla Vainio 360 50 35 445
Lone Møller Olsen 360 150 510
Loris Barisa 360 360
Ted Keith
Totalt 2 215 300 170 2 685

Styrelsens ersättning under 2024

Årsstämman den 8 maj 2024 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2025 ska uppgå till högst 3 295 tkr, fördelat mellan styrelseledamöterna i enlighet med det följande: 1 050 tkr till Magnus Mandersson och 375 tkr vardera till Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen, Salla Vainio och Loris Barisa. Vidare beslutades om ytterligare 200 tkr till ordföranden i revisionsutskottet och 75 tkr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ytterligare 100 tkr till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 tkr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Härutöver beslutades om ytterligare 100 tkr till ordföranden i kapital- och resursallokeringsutskottet och 50 tkr vardera till övriga ledamöter i kapital- och resursallokeringsutskottet. Styrelseledamoten Ted Keith företräder största aktieägaren Long Path Partners och har avböjt att erhålla styrelsearvode.