25Styrelsens ersättning under 2021

Tkr Styrelsearvode Arvode från revisionsutskottet Arvode från ersättningsutskottet Totalt
2021
Magnus Mandersson 650 50 100 800
Ulf Bonnevier 325 50 35 410
Salla Vainio 325 50 35 410
Lone Møller Olsen 325 150 475
Loris Barisa 325 325
Totalt 1 950 300 170 2 420

Styrelsens ersättning under 2022

Årsstämman den 10 maj 2022 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2023 ska uppgå till högst 2 595 tkr, fördelat mellan styrelseledamöterna i enlighet med det följande: 725 tkr till Magnus Mandersson och 350 tkr vardera till Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen, Salla Vainio och Loris Barisa. Vidare beslutades om ytterligare 150 tkr till ordföranden i revisionsutskottet och 50 tkr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ytterligare 100 tkr till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 tkr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.