Styrelsens ersättning under 2020

Tkr Styrelsearvode Arvode från revisionsutskottet Arvode från ersättningsutskottet Totalt
2020
Magnus Mandersson 575 50 100 725
Ulf Bonnevier 315 50 35 400
Salla Vainio 315 50 35 400
Lone Møller Olsen 315 150 465
Mark Redwood 315 315
Totalt 1 835 300 170 2 305

Styrelsens ersättning under 2021

Årsstämman den 5 maj 2021 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2022 ska uppgå till högst 2 275 tkr, fördelat mellan styrelseledamöterna i enlighet med det följande: 650 tkr till Magnus Mandersson och 325 tkr vardera till Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen, Salla Vainio och Mark Redwood. Vidare beslutades om ytterligare 150 tkr till ordföranden i revisionsutskottet och 50 tkr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ytterligare 100 tkr till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 tkr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.