Styrelsens ersättning under 2018*

Tkr Styrelsearvode Arvode från revisionsutskottet Arvode från ersättningsutskottet Totalt
2018
Magnus Mandersson 1 100 50 100 1 250
Ulf Bonnevier 635 35 50 720
Vivek Kumar
Lone Møller Olsen 600 150 750
Samuel Offer
Mark Redwood 1 000 1 000
Totalt 3 335 235 150 3 720

*Utöver det ordinarie styrelsearvode som det beslutades om vid extra bolagsstämma den 25 september 2018 omfattar ovanstående styrelsearvoden även det ytterligare arvode om 600 tkr till Magnus Mandersson, 335 tkr till Ulf Bonnevier och 300 tkr till Lone Møller Olsen som det beslutades om vid extra bolagsstämma den 28 december 2018 i syfte att kompensera dessa tre styrelseledamöter för arbete med att förbereda Bolaget inför noteringen av dess stamaktier på Nasdaq Stockholm.

Styrelsens ersättning under 2019

Årsstämman den 22 februari 2019 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2020 ska uppgå till högst 1 870 tkr, fördelat mellan styrelseledamöterna i enlighet med det följande: 500 tkr till Magnus Mandersson och 300 tkr vardera till Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen och Mark Redwood samt ytterligare högst 300 tkr till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott, varav 150 tkr till ordföranden i revisionsutskottet och 50 tkr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, och ytterligare högst 170 tkr till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott, varav 100 tkr till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 tkr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.