Årsstämman i Karnov den 10 maj 2023 beslöt om att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram. Syftet med programmet är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland bolagets anställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och bolagets aktieägare samt höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.

19 anställda i Karnov deltar i aktiesparprogrammet. Deltagarna är indelade i fem olika kategorier beroende på befattning. Kategori 1 består av koncernchef och vd, kategori 2 består av vd för Region Syd, kategori 3 består av övriga medlemmar av koncernledningen och kategori 4 består av ett antal nyckelmedarbetare.

Deltagande i programmet sker genom att den anställde allokerar förvärvade eller redan innehavda stamaktier i bolaget till programmet (s.k. sparaktier). Den maximalt tillåtna investeringen i sparaktier var beroende av vilken kategori deltagaren tillhör. Deltagarna har allokerat sammanlagt 96 845 sparaktier till programmet.

Deltagare som behåller sina sparaktier under programmets löptid om cirka tre år och dessutom är anställd av Karnov under hela löptiden kan vid utgången av perioden vederlagsfritt erhålla ytterligare stamaktier i bolaget. För deltagare i kategori 1–4 är tilldelning av ytterligare stamaktier villkorad av att vissa prestationskriterier relaterade till organisk tillväxt och justerad EBITDA-marginal, synergier realiserade i Region Syd samt ESG-mål, såsom definierade i årsstämmans beslut, uppfylls under 2023–2026.

Vid full tilldelning uppgår det totala antalet aktier i aktiesparprogrammet till högst 366 007 stamaktier, vilket motsvarar cirka 0,05 procent av det totala antalet aktier i bolaget.