Finansiella data

Kvartal
KSEK Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 201 121 233 519 188 742 192 755 177 958 211 961
EBITDA 82 964 106 631 60 820 88 375 73 952 98 285
EBITDA-marginal, % 41,3% 45,7% 32,2% 45,8% 41,6% 46,4%
EBITA 70 447 94 996 47 581 76 899 63 259 88 218
EBITA-marginal, % 35,0% 40,7% 25,2% 39,9% 35,5% 41,6%
Justerad EBITA 70 447 94 996 59 784 76 899 63 259 88 218
Justerad EBITA-marginal, % 35,0% 40,7% 31,7% 39,9% 35,5% 41,6%
Rörelseresultat (EBIT) 28 834 57 062 12 377 40 377 27 029 51 261
EBIT-marginal % 14,3% 24,4% 6,6% 20,9% 15,2% 24,2%
Finansiella poster, netto 7 599 -10 794 5 883 -6 287 5 650 -15 713
Periodens nettoresultat 19 985 39 719 16 110 27 953 26 858 29 084
Balansräkning
Anläggningstillgångar 3 305 259 3 365 706 2 951 649 3 059 839 3 071 186 3 192 975
Omsättningstillgångar 358 521 512 328 737 134 586 406 534 659 592 375
Likvida medel 263 617 360 797 552 921 420 946 443 183 493 933
Eget kapital 1 532 730 1 637 652 1 550 840 1 584 940 1 541 508 1 618 794
Långfristiga skulder 1 507 962 1 524 012 1 479 931 1 148 061 1 151 415 1 182 201
Kortfristiga skulder 623 088 716 370 658 012 913 244 912 922 984 355
Summa tillgångar 3 663 780 3 878 034 3 688 783 3 646 245 3 605 845 3 785 350
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 34 059 97 780 162 720 -570 47 354 166 281
Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 607 -287 916 -23 056 -18 404 -39 902 -31 181
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -102 779 -3 563 -3 324 -3 494 -56 182 304 577
Periodens kassaflöde -96 326 -193 699 136 340 -22 468 -48 730 439 677
Nyckeltal
Nettorörelsekapital -264 567 -204 042 79 122 -326 838 -378 263 -391 980
Avkastning på totalt kapital, % 0,8% 1,5% 0,3% 1,1% 0,7% 1,4%
Soliditet, % 41,8% 42,2% 42,0% 43,5% 42,8% 42,8%
Kassagenereringsgrad, % 46,0% 97,8% 262,7% -0,70% 66,2% 173,3%
Nettoskuld 1 044 156 957 835 643 166 801 624 774 861 755 222
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0 0 0 0 0 0
Antal aktier 97 849 242 97 793 030 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567