Finansiella data

Kvartal
KSEK Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 263 157 227 111 254 940 221 106 222 325 201 121
EBITDA 100 380 66 909 98 427 42 624 92 684 82 964
EBITDA-marginal, % 38,1% 29,5% 38,6% 19,3% 41,7% 41,3%
EBITA 85 357 54 364 85 448 31 801 80 315 70 447
EBITA-marginal, % 32,4% 23,9% 33,5% 14,4% 36,1% 35,0%
Justerad EBITA 93 000 74 101 104 072 73 664 87 815 70 447
Justerad EBITA-marginal, % 35,3% 32,6% 40,8% 33,3% 39,5% 35,0%
Rörelseresultat (EBIT) 43 243 12 835 44 234 -9 806 40 208 28 834
EBIT-marginal % 16,4% 5,7% 17,4% -4,4% 18,1% 14,3%
Finansiella poster, netto 15 203 -6 934 -7 948 6 375 -9 048 7 599
Periodens nettoresultat 49 582 -966 24 174 1 023 23 490 19 985
Balansräkning
Anläggningstillgångar 3 424 060 3 416 469 3 346 826 3 336 821 3 278 692 3 305 259
Omsättningstillgångar 1 094 549 1 092 043 1 134 755 1 185 101 350 755 358 521
Likvida medel 976 450 981 070 1 029 442 951 471 246 815 263 617
Eget kapital 2 307 611 2 228 764 2 186 332 2 154 055 1 568 807 1 532 730
Långfristiga skulder 1 581 191 1 573 612 1 539 960 1 530 266 1 500 508 1 507 962
Kortfristiga skulder 629 808 706 137 755 289 837 600 560 132 623 088
Summa tillgångar 4 518 610 4 508 512 4 481 581 4 521 922 3 629 447 3 663 780
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 548 -24 030 119 276 185 221 -2 905 34 059
Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 235 -26 701 -26 601 -59 559 -10 373 -27 607
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 915 -23 163 -3 971 578 794 -4 813 -102 779
Periodens kassaflöde -18 602 -73 894 88 704 704 456 -18 090 -96 326
25 563 -19 317
Nyckeltal
Nettorörelsekapital 464 742 385 906 379 466 347 501 -209 377 -264 567
Avkastning på totalt kapital, % 1,00% 0,3% 1,0% 0,2% 1,1% 0,8%
Soliditet, % 51,10% 49,4% 48,8% 47,6% 43,2% 41,8%
Kassagenereringsgrad, % 24,00% -22,0% 134,0% 293,5% -4,3% 46,0%
Nettoskuld 375 975 360 582 295 045 357 564 1 060 666 1 044 156
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,46 -0,01 0,22 0,01 0,24 0
Antal aktier 107 846 671 107 733 357 107 676 700 107 676 700 97 849 242 97 849 242