Finansiella data

Kvartal
KSEK Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 188 742 192 755 177 958 211 961 189 183 189 533
EBITDA 60 820 88 375 73 952 98 285 49 896 79 787
EBITDA-marginal, % 32,2% 45,8% 41,6% 46,4% 26,4% 42,1%
EBITA 47 581 76 899 63 259 88 218 38 912 69 106
EBITA-marginal, % 25,2% 39,9% 35,5% 41,6% 20,6% 36,5%
Justerad EBITA 59 784 76 899 63 259 88 218 59 422 73 756
Justerad EBITA-marginal, % 31,7% 39,9% 35,5% 41,6% 31,4% 38,9%
Rörelseresultat (EBIT) 12 377 40 377 27 029 51 261 5 707 37 969
EBIT-marginal % 6,6% 20,9% 15,2% 24,2% 3,0% 20,0%
Finansiella poster, netto 5 883 -6 287 5 650 -15 713 7 588 -5 805
Periodens nettoresultat 16 110 27 953 26 858 29 084 7 838 32 093
Balansräkning
Anläggningstillgångar 2 951 649 3 059 839 3 071 186 3 192 975 3 049 208 3 132 158
Omsättningstillgångar 737 134 586 406 534 659 592 375 349 449 191 354
Likvida medel 552 921 420 946 443 183 493 933 52 008 38 180
Eget kapital 1 550 840 1 584 940 1 541 508 1 618 794 1 526 729 1 549 329
Långfristiga skulder 1 479 931 1 148 061 1 151 415 1 182 201 1 117 107 1 185 611
Kortfristiga skulder 658 012 913 244 912 922 984 355 754 781 588 572
Summa tillgångar 3 688 783 3 646 245 3 605 845 3 785 350 3 398 657 3 323 512
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 162 720 -570 47 354 166 281 51 217 -18 931
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 056 -18 404 -39 902 -31 181 -25 271 -26 427
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 324 -3 494 -56 182 304 577 -13 933 -1 056
Periodens kassaflöde 136 340 -22 468 -48 730 439 677 12 012 -46 414
Nyckeltal
Nettorörelsekapital 79 122 -326 838 -378 263 -391 980 -405 332 -397 218
Avkastning på totalt kapital, % 0,3% 1,1% 0,7% 1,4% 0,2% 1,1%
Soliditet, % 42,0% 43,5% 42,8% 42,8% 44,9% 46,6%
Kassagenereringsgrad, % 262,7% -0,70% 66,2% 173,3% 155,5% 2,3%
Nettoskuld 643 166 801 624 774 861 755 222 861 309 891 880
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0 0 0 0 0 0,33
Antal aktier 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567