Finansiella data

Kvartal
KSEK Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 192 755 177 958 211 961 189 183 189 533 173 440
EBITDA 88 375 73 952 98 285 49 896 79 787 42 203
EBITDA-marginal, % 45,8% 41,6% 46,4% 26,4% 42,1% 24,3%
EBITA 76 899 63 259 88 218 38 912 69 106 30 458
EBITA-marginal, % 39,9% 35,5% 41,6% 20,6% 36,5% 17,6%
Justerad EBITA 76 899 63 259 88 218 59 422 73 756 60 123
Justerad EBITA-marginal, % 39,9% 35,5% 41,6% 31,4% 38,9% 34,7%
Rörelseresultat (EBIT) 40 377 27 029 51 261 5 707 37 969 -560
EBIT-marginal % 20,9% 15,2% 24,2% 3,0% 20,0% -0,3%
Finansiella poster, netto -6 287 5 650 -15 713 7 588 -5 805 -45 822
Periodens nettoresultat 27 953 26 858 29 084 7 838 32 093 -44 303
Balansräkning
Anläggningstillgångar 3 059 839 3 071 186 3 192 975 3 049 208 3 132 158 3 114 226
Omsättningstillgångar 586 406 534 659 592 375 349 449 191 354 224 392
Likvida medel 420 946 443 183 493 933 52 008 38 180 78 092
Eget kapital 1 584 940 1 541 508 1 618 794 1 526 729 1 549 329 1 497 238
Långfristiga skulder 1 148 061 1 151 415 1 182 201 1 117 107 1 185 611 1 183 305
Kortfristiga skulder 913 244 912 922 984 355 754 781 588 572 658 075
Summa tillgångar 3 646 245 3 605 845 3 785 350 3 398 657 3 323 512 3 338 618
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten -570 47 354 166 281 51 217 -18 931 -19 251
Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 404 -39 902 -31 181 -25 271 -26 427 -38 852
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 494 -56 182 304 577 -13 933 -1 056 4 486
Periodens kassaflöde -22 468 -48 730 439 677 12 012 -46 414 -53 618
Nyckeltal
Nettorörelsekapital -326 838 -378 263 -391 980 -405 332 -397 218 -433 684
Avkastning på totalt kapital, % 1,1% 0,7% 1,4% 0,2% 1,1% 0.0%
Soliditet, % 43,5% 42,8% 42,8% 44,9% 46,6% 44,8%
Kassagenereringsgrad, % -0,70% 66,2% 173,3% 155,5% 2,3% 25,2%
Nettoskuld 801 624 774 861 755 222 861 309 891 880 840 527
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0 0 0 0 0,33 -0,45
Antal aktier 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567