Finansiella data

Kvartal
KSEK Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 177 958 211 961 189 183 189 533 173 440 204 931
EBITDA 73 952 98 285 49 896 79 787 42 203 79 407
EBITDA-marginal, % 41,6% 46,4% 26,4% 42,1% 24,3% 38,7%
EBITA 63 259 88 218 38 912 69 106 30 458 67 501
EBITA-marginal, % 35,5% 41,6% 20,6% 36,5% 17,6% 32,9%
Justerad EBITA 63 259 88 218 59 422 73 756 60 123 85 331
Justerad EBITA-marginal, % 35,5% 41,6% 31,4% 38,9% 34,7% 41,6%
Rörelseresultat (EBIT) 27 029 51 261 5 707 37 969 -560 37 066
EBIT-marginal % 15,2% 24,2% 3,0% 20,0% -0,3% 18,1%
Finansiella poster, netto 5 650 -15 713 7 588 -5 805 -45 822 -25 945
Periodens nettoresultat 26 858 29 084 7 838 32 093 -44 303 7 852
 
Balansräkning  
Anläggningstillgångar 3 071 186 3 192 975 3 049 208 3 132 158 3 114 226 3 091 455
Omsättningstillgångar 534 659 592 375 349 449 191 354 224 392 276 906
Likvida medel 443 183 493 933 52 008 38 180 78 092 144 810
Eget kapital 1 541 508 1 618 794 1 526 729 1 549 329 1 497 238 643 413
Långfristiga skulder 1 151 415 1 182 201 1 117 107 1 185 611 1 183 305 1 961 867
Kortfristiga skulder 912 922 984 355 754 781 588 572 658 075 763 081
Summa tillgångar 3 605 845 3 785 350 3 398 657 3 323 512 3 338 618 3 368 361
 
Kassaflöde  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 47 354 166 281 51 217 -18 931 -19 251 130 236
Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 902 -31 181 -25 271 -26 427 -38 852 -180 265
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -56 182 304 577 -13 933 -1 056 4 486 -4 672
Periodens kassaflöde -48 730 439 677 12 012 -46 414 -53 618 -54 701
 
Nyckeltal  
Nettorörelsekapital -378 263 -391 980 -405 332 -397 218 -433 684 -486 175
Avkastning på totalt kapital, % 0,7% 1,4% 0,2% 1,1% 0.0% 1,1%
Soliditet, % 42,8% 42,8% 44,9% 46,6% 44,8% 19,1%
Kassagenereringsgrad, % 66,2% 173,3% 155,5% 2,3% 25,2% 168,0%
Nettoskuld 774 861 755 222 861 309 891 880 840 527 1 618 218
 
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0 0 0 0,33 -0,45 0,07
Antal aktier 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567