Finansiella data

Kvartal
KSEK Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 254 940 221 106 222 325 201 121 233 519 188 742
EBITDA 98 427 42 624 92 684 82 964 106 631 60 820
EBITDA-marginal, % 38,6% 19,3% 41,7% 41,3% 45,7% 32,2%
EBITA 85 448 31 801 80 315 70 447 94 996 47 581
EBITA-marginal, % 33,5% 14,4% 36,1% 35,0% 40,7% 25,2%
Justerad EBITA 104 072 73 664 87 815 70 447 94 996 59 784
Justerad EBITA-marginal, % 40,8% 33,3% 39,5% 35,0% 40,7% 31,7%
Rörelseresultat (EBIT) 44 234 -9 806 40 208 28 834 57 062 12 377
EBIT-marginal % 17,4% -4,4% 18,1% 14,3% 24,4% 6,6%
Finansiella poster, netto -7 948 6 375 -9 048 7 599 -10 794 5 883
Periodens nettoresultat 24 174 1 023 23 490 19 985 39 719 16 110
Balansräkning
Anläggningstillgångar 3 346 826 3 336 821 3 278 692 3 305 259 3 365 706 2 951 649
Omsättningstillgångar 1 134 755 1 185 101 350 755 358 521 512 328 737 134
Likvida medel 1 029 442 951 471 246 815 263 617 360 797 552 921
Eget kapital 2 186 332 2 154 055 1 568 807 1 532 730 1 637 652 1 550 840
Långfristiga skulder 1 539 960 1 530 266 1 500 508 1 507 962 1 524 012 1 479 931
Kortfristiga skulder 755 289 837 600 560 132 623 088 716 370 658 012
Summa tillgångar 4 481 581 4 521 922 3 629 447 3 663 780 3 878 034 3 688 783
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 119 276 185 221 -2 905 34 059 97 780 162 720
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 601 -59 559 -10 373 -27 607 -287 916 -23 056
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 971 578 794 -4 813 -102 779 -3 563 -3 324
Periodens kassaflöde 88 704 704 456 -18 090 -96 326 -193 699 136 340
Nyckeltal
Nettorörelsekapital 379 466 347 501 -209 377 -264 567 -204 042 79 122
Avkastning på totalt kapital, % 1,0% 0,2% 1,1% 0,8% 1,5% 0,3%
Soliditet, % 48,8% 47,6% 43,2% 41,8% 42,2% 42,0%
Kassagenereringsgrad, % 134,0% 293,5% -4,3% 46,0% 97,8% 262,7%
Nettoskuld 295 045 357 564 1 060 666 1 044 156 957 835 643 166
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,22 0,01 0,24 0 0 0
Antal aktier 107 676 700 107 676 700 97 849 242 97 849 242 97 793 030 97 670 567