Finansiella data

Kvartal
KSEK Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 173 440 204 931 178 817 176 175 166 124 194 226
EBITDA 42 203 79 407 43 984 67 474 52 040 45 993
EBITDA-marginal, % 24,3% 38,7% 25,0% 38,0% 31,0% 24,0%
EBITA 30 458 67 501 36 529 60 194 44 905 41 132
EBITA-marginal, % 17,6% 32,9% 20,0% 34,0% 27,0% 21,0%
Justerad EBITA 60 123 85 331 60 642 69 632 55 260 76 088
Justerad EBITA-marginal, % 34,7% 41,6% 34,0% 40,0% 33,0% 39,0%
Rörelseresultat (EBIT) -560 37 066 6 317 29 938 16 644 11 783
EBIT-marginal % -0,3% 18,1% 4,0% 17,0% 9,0% 6,0%
Finansiella poster, netto -45 822 -25 945 -21 150 -18 399 -24 511 -33 838
Periodens nettoresultat -44 303 7 852 -15 261 6 540 -17 020 -21 066
   
Balansräkning    
Anläggningstillgångar 3 114 226 3 091 455 2 964 993 2 981 501 3 043 992 3 029 712
Omsättningstillgångar 224 392 276 906 427 587 252 214 265 449 354 963
Likvida medel 78 092 144 810 201 797 65 260 92 017 181 422
Eget kapital 1 497 238 643 413 625 209 669 481 672 464 666 439
Långfristiga skulder 1 183 305 1 961 867 1 858 791 1 861 954 2 062 576 2 071 753
Kortfristiga skulder 658 075 763 081 908 580 702 280 574 401 646 483
Summa tillgångar 3 338 618 3 368 361 3 392 580 3 233 715 3 309 441 3 384 675
   
Kassaflöde    
Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 251 130 236 86 850 -36 384 17 187 118 079
Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 852 -180 265 -26 863 -30 377 -46 187 -631 700
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 486 -4 672 75 793 41 455 -57 770 600 246
Periodens kassaflöde -53 618 -54 701 135 780 -25 306 -86 770 86 625
     
Nyckeltal      
Nettorörelsekapital -433 684 -486 175 -480 993 -450 066 -308 952 -291 520
Avkastning på totalt kapital, % 0.0% 1,1% 0,2% 0,9% 0,5% 0,4%
Soliditet, % 44,8% 19,1% 18,4% 20,7% 20,3% 29,4%
Kassagenereringsgrad, % 25,2% 168,0% 176,8% -15,8% 36,5% 218,6%
Nettoskuld 840 527 1 618 218 1 528 747 1 622 586 1 620 466 1 571 829
     
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,45 0,07 -0,17 0,06 -0,18 -0,23
Antal aktier 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567