Finansiella data

Kvartal
KSEK Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 222 325 201 121 233 519 188 742 192 755 177 958
EBITDA 92 684 82 964 106 631 60 820 88 375 73 952
EBITDA-marginal, % 41,7% 41,3% 45,7% 32,2% 45,8% 41,6%
EBITA 80 315 70 447 94 996 47 581 76 899 63 259
EBITA-marginal, % 36,1% 35,0% 40,7% 25,2% 39,9% 35,5%
Justerad EBITA 87 815 70 447 94 996 59 784 76 899 63 259
Justerad EBITA-marginal, % 39,5% 35,0% 40,7% 31,7% 39,9% 35,5%
Rörelseresultat (EBIT) 40 208 28 834 57 062 12 377 40 377 27 029
EBIT-marginal % 18,1% 14,3% 24,4% 6,6% 20,9% 15,2%
Finansiella poster, netto -9 048 7 599 -10 794 5 883 -6 287 5 650
Periodens nettoresultat 23 490 19 985 39 719 16 110 27 953 26 858
Balansräkning
Anläggningstillgångar 3 278 692 3 305 259 3 365 706 2 951 649 3 059 839 3 071 186
Omsättningstillgångar 350 755 358 521 512 328 737 134 586 406 534 659
Likvida medel 246 815 263 617 360 797 552 921 420 946 443 183
Eget kapital 1 568 807 1 532 730 1 637 652 1 550 840 1 584 940 1 541 508
Långfristiga skulder 1 500 508 1 507 962 1 524 012 1 479 931 1 148 061 1 151 415
Kortfristiga skulder 560 132 623 088 716 370 658 012 913 244 912 922
Summa tillgångar 3 629 447 3 663 780 3 878 034 3 688 783 3 646 245 3 605 845
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 905 34 059 97 780 162 720 -570 47 354
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 373 -27 607 -287 916 -23 056 -18 404 -39 902
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 813 -102 779 -3 563 -3 324 -3 494 -56 182
Periodens kassaflöde -18 090 -96 326 -193 699 136 340 -22 468 -48 730
Nyckeltal
Nettorörelsekapital -209 377 -264 567 -204 042 79 122 -326 838 -378 263
Avkastning på totalt kapital, % 1,1% 0,8% 1,5% 0,3% 1,1% 0,7%
Soliditet, % 43,2% 41,8% 42,2% 42,0% 43,5% 42,8%
Kassagenereringsgrad, % -4,3% 46,0% 97,8% 262,7% -0,70% 66,2%
Nettoskuld 1 060 666 1 044 156 957 835 643 166 801 624 774 861
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,24 0 0 0 0 0
Antal aktier 97 849 242 97 849 242 97 793 030 97 670 567 97 670 567 97 670 567