Utdelning och utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som antagits av styrelsen är Karnovs målsättning är att dela ut 30–50 procent av den PPA-justerade nettovinsten (d.v.s. nettovinst exklusive avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling). Förslag till beslut om vinstutdelning ska ta hänsyn till Karnovs investeringsmöjligheter och finansiella ställning.

Det finns flera risker som kan påverka bolagets resultat och det finns ingen garanti för att bolaget kommer att uppnå resultat som möjliggör vinstutdelningar till aktieägarna i framtiden.