Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare i koncernledningen under 2018

Tkr Grundlön Övriga förmåner Pensionsförmåner Totalt
Verkställande direktören 2 638 1 710 264 4 612
Övriga ledande befattningshavare 6 909 2 542 927 10 378
Totalt 9 547 4 252 1 191 14 990

Riktlinjer

Enligt aktiebolagslagen ska årsstämman fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman den 22 februari 2019 beslöt att anta nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla för tiden fram till årsstämman 2020.

Generella principer för ersättningar och andra villkor

Ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara adekvata för att Bolaget och Koncernen ska ha möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare till en rimlig kostnad. Ersättningar till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pensionsavsättningar och andra förmåner samt vara baserade på prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Principer för fast lön

Alla ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation.

Principer för rörlig ersättning

Rörlig ersättning kan bestå av årlig rörlig kontant ersättning och långsiktig rörlig ersättning som utgår kontant eller i form av aktier eller aktiekursrelaterade instrument i Bolaget. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

För rörlig ersättning som utgår kontant ska gränser för det maximala utfallet i förhållande till den fasta årslönen fastställas. För den verkställande direktören ska målbeloppet för rörlig ersättning som utgår kontant motsvara 50 procent av den fasta årslönen och det maximala beloppet ska motsvara 100 procent av den fasta årslönen. För övriga ledande befattningshavare ska målbeloppet motsvara 40 procent av den fasta årslönen och det maximala beloppet ska motsvara 75 procent av den fasta årslönen.

I särskilda fall kan överenskommelser om extraordinär ersättning träffas, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande summan av den fasta årslönen och den högsta tillåtna rörliga ersättningen samt att den inte betalas ut mer än en gång per år och person.

Principer för aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Långsiktig rörlig ersättning i form av aktier eller aktiekursrelaterade instrument kan endast betalas ut genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram antagna vid bolagsstämma. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Program som innebär förvärv av aktier ska utformas så att ett eget aktieinnehav i Bolaget främjas.

Principer för pensionsavsättningar, ersättning under uppsägningstid och avgångsvederlag

Avtal avseende pensioner ska i den mån det är möjligt vara avgiftsbaserade och utformas i enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd.

Fast ersättning under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 24 månader för den verkställande direktören eller 12 månader för övriga ledande befattningshavare. Inget avgångsvederlag ska betalas vid uppsägning från den anställdes sida.

Andra förmåner såsom företagsbil, friskvård, sjukvård och sjukförsäkring ska utgöra en liten del av den totala ersättningen och följa sedvanliga marknadsmässiga villkor.

Principer för avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.