Om bolagsstämmor

Karnov Groups ordinarie bolagsstämma – årsstämman – hålls varje år inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas vid behov. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen håll tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagens industri.

Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor om t.ex. fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Rätt att delta

Den som vill delta i bolagsstämma ska dels vara införd som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta till Karnov Group senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. För att få delta i bolagsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är införd som aktieägare i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman. Aktieinnehavare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämma personligen eller genom ombud och får ha med sig högst två biträden.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära det skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid bolagsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse enligt aktiebolagslagen tidigast får utfärdas eller efter denna tidpunkt men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.