Valberedningen i Karnov Group

Enligt Koden ska svenska företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ha en valberedning. Årsstämman den 22 februari 2019 beslöt att nedanstående instruktion för att utse valberedningen ska gälla tills vidare.

Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020. I samband med offentliggörandet kommer Karnov även att lämna uppgift om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna (eller grupp av aktieägare) enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti och av Karnovs styrelseordförande, som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Karnovs större aktieägare.

Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren (eller grupp av aktieägare) ska utses till ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren (eller grupp av aktieägare) är styrelseledamot i Karnov ska valberedningen utse en annan ledamot till ordförande.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete har slutförts kan en representant från samma aktieägare (eller grupp av aktieägare) ersätta den ledamot som lämnar valberedningen om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt. Om en aktieägare (eller grupp av aktieägare) som är representerad i valberedningen minskar sitt aktieinnehav i Karnov, kan den ledamot som representerar sådan aktieägare (eller grupp av aktieägare) avgå och, om valberedningen bedömer att det är lämpligt, ska den aktieägare som står näst i tur i röstmässig storleksordning ges möjlighet att utse en representant. Om ägarförhållandena på annat sätt väsentligen förändras innan valberedningens uppdrag har slutförts kan valberedningen, om den bedömer att det är lämpligt, besluta om att det ska göras ändringar i valberedningens sammansättning. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ersättning ska inte utgå till ledamöter av valberedningen. Karnov ska ersätta skäliga kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningens mandattid upphör när sammansättningen av en ny valberedning har offentliggjorts.