Valberedningen i Karnov Group

Enligt Koden ska svenska företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ha en valberedning. Årsstämman den 10 maj 2022 beslöt att nedanstående instruktion för att utse valberedningen ska gälla tills vidare.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna (eller
grupp av aktieägare) enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista
bankdagen i augusti och av Bolagets styrelseordförande, som ska sammankalla valberedningen
till dess första sammanträde.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av
valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en
av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande för
valberedningen, om inte valberedningen beslutar annorlunda. Styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om den ledamot som representerar
den röstmässigt största aktieägaren är styrelseledamot i Bolaget ska valberedningen utse en
annan ledamot till ordförande.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete har slutförts kan en
representant från samma aktieägare (eller grupp av aktieägare) ersätta den ledamot som lämnar
valberedningen om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt. Om en aktieägare (eller
grupp av aktieägare) som är representerad i valberedningen minskar sitt aktieinnehav i Bolaget,
kan den ledamot som representerar sådan aktieägare (eller grupp av aktieägare) avgå och, om
valberedningen bedömer att det är lämpligt, ska den aktieägare som står näst i tur i röstmässig
storleksordning ges möjlighet att utse en representant. Om ägarförhållandena på annat sätt
väsentligen förändras innan valberedningens uppdrag har slutförts kan valberedningen, om den
bedömer att det är lämpligt, besluta om att det ska göras ändringar i valberedningens
sammansättning. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som
möjligt. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till a) årsstämmans
ordförande, b) styrelsearvode och annan ersättning för utskottsarbete, c) val av
styrelseledamöter, d) val av styrelseordförande, e) val av revisor och revisorarvode, f)
förändringar i instruktionen för valberedningen i förekommande fall, samt g) annat som enligt
Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.

I sin utvärdering av styrelsens arbete, och i sina förslag, ska valberedningen beakta att styrelsen
ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt
ändamålsenlig sammansättning. De bolagsstämmovalda ledamöterna ska gemensamt uppvisa
mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen ska
sträva efter en jämn könsfördelning bland Bolagets styrelseledamöter.

Ersättning ska inte utgå till ledamöter av valberedningen. Bolaget ska ersätta skäliga kostnader
som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningens mandattid upphör när sammansättningen av en ny valberedning har
offentliggjorts.