Så här är styrelsens arbete strukturerat

Arbetsordningen reglerar bland annat frekvens och dagordning för styrelsemötena, arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och VD, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för VD. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter inbegriper fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut samt antagande av policyer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen innefattande efterlevnad av lagar och andra regler samt utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och policyer. Vidare ska styrelsen fastställa policyer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga. Styrelsen ansvarar också för att löpande utvärdera VD:s arbete.

Styrelsen fattar även beslut om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden leder och organiserar styrelsens arbete, bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter och säkerställer att styrelsebesluten verkställs. Styrelseordföranden och VD ska följa Bolagets utveckling samt förbereda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot dess aktieägare.

För närvarande består Karnovs styrelse av fem ledamöter.