Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott i syfte att ge arbetet med finansiell rapportering, intern kontroll, riskhantering och revision ett särskilt forum. Revisionsutskottets huvuduppgift är att säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt att bereda styrelsens arbete i beslut rörande bolagets finansiella rapportering.

Vidare ska revisionsutskottet bland annat informera sig om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma huruvida, samt under vissa omständigheter godkänna att, revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vad gäller val av revisorer. Revisionsutskottet har återkommande kontakter med bolagets revisor i syfte att skapa ett löpande menings- och informationsutbyte mellan styrelsen och revisorn i revisionsfrågor.

Revisionsutskottet består för närvarande av fyra ledamöter: Lone Møller Olsen (ordförande i revisionsutskottet), Ulf Bonnevier, Salla Vainio och Magnus Mandersson.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda och till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen och övriga ledande befattningshavare samt att löpande följa och utvärdera ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Karnov. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion och arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen.

Utskottet arbetar exempelvis med att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, bereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt bereda och ge förslag på individuell lön, andra ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD.

Ersättningsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Magnus Mandersson (ordförande i ersättningsutskottet), Ulf Bonnevier och Salla Vainio.

Kapital- och resursallokeringsutskott

Kapital- och resursallokeringsutskottets huvudsakliga uppgifter är att undersöka bästa möjliga kapitalallokering samt bedöma utvecklingen av befintliga investeringar.

Kapital- och resursallokeringsutskottets består för närvarande av fyra ledamöter: Ted Keith (ordförande i kapital- och resursallokeringsutskottet), Magnus Mandersson, Salla Vainio och Loris Barisa.