Styrelsens beslut fattades med stöd av bemyndiganden från årsstämman i bolaget den 5 maj 2020. C-aktierna tecknades och betalades av, och återköptes omedelbart därefter från, Nordea Bank Abp. Såväl teckningskursen vid emissionen som köpeskillingen vid återköpet av C-aktierna uppgick till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde (dvs. cirka 0,0154 kronor per aktie). Genom emissionen av C-aktierna ökar bolagets aktiekapital med cirka 716 kronor.

Bolaget kommer att inneha samtliga 46 510 C-aktier enbart för att säkra bolagets skyldigheter enligt det aktierelaterade incitamentsprogram LTIP 2020. C-aktierna berättigar till en tiondels röst vardera, men saknar rätt till vinstutdelning. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier i enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen innan leverans till berättigade deltagarna i LTIP 2020. Om alla anställda som deltar i programmet erhåller full tilldelning kommer de 46 510 nya aktierna medföra en utspädning om mindre än 0,1 procent.

Bolaget innehar sedan tidigare 378 837 C-aktier för att säkra bolagets skyldigheter enligt det aktierelaterade incitamentsprogram LTIP 2019. För mer information om incitamentsprogrammen, se bolagets webbplats www.karnovgroup.com.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
+45 52 19 65 52
erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 18 november 2020.