Styrelsens beslut fattades med stöd av bemyndigandena från den extra bolags­stämman i bolaget den 10 april 2019. C-aktierna tecknades och betalades av, och återköptes omedelbart därefter från, Nordea Bank Abp. Såväl teckningskursen vid emissionen som köpeskillingen vid återköpet av C-aktierna uppgick till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde (dvs. cirka 0,0154 kronor per aktie). Genom emissionen av C-aktierna ökar bolagets aktiekapital med cirka 5 828 kronor.

Bolaget kommer att inneha samtliga 378 837 C-aktier, vilka kan komma att omvandlas till stamaktier under 2022 och överlåtas till de 151 anställda som deltar i det aktierelaterade incitamentsprogrammet i enlighet med dess villkor. Om alla anställda som deltar i programmet erhåller full tilldelning kommer de 378 837 nya aktierna medföra en utspädning om 0,4 procent.

För mer information om incitamentsprogrammet, se bolagets webbplats https://www.karnovgroup.com/sv/incitamentsprogram/.

För ytterligare upplysningar:

Mats Ödman, Head of IR
+46 70 832 09 33
mats.odman@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 08.30 CET den 2 april 2020.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.