Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 oktober 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 4 oktober 2023, antingen per e-post till erik.berggren@karnovgroup.com (uppge ”EGM 2023” i ämnesraden) eller post till Karnov Group AB (publ), Att: EGM 2023, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm.

Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer, antal företrädda aktier samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.karnovgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 2 oktober 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 4 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 7. Fastställande av styrelsearvode.
 8. Val av ny styrelseledamot.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning består av Ulrik Grönvall (Swedbank Robur), Isak Lenholm (Carnegie Fonder), Ted Keith (Long Path Partners), och Magnus Mandersson (styrelseordförande, Karnov Group AB (publ)).

Valberedningen föreslår att advokat Anders Moberg från Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6-8 – Beslut om antalet styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvode och val av ny styrelseledamot

Valberedningen förslår följande:

          Styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och därefter bestå av sex (6) stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter.

          Nyval av Ted Keith som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

          Inget styrelsearvode ska utgå till Ted Keith för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ted Keith (född 1987) är partner och portföljförvaltare på Long Path Partners. Long Path Partners är ett amerikanskt investmentbolag med en portfölj av högkvalitativa, stabila bolag. Ted Keith har mer än 15 års erfarenhet av att investera i bolag verksamma inom samma bransch som Karnov Group. Ted Keith har en kandidatexamen från Massachusetts Institute of Technology och en MBA från Harvard Business School. Han är även föreläsare på MIT Sloan. Tidigare har han arbetat på bl.a. Blackstone Group och Berkshire Partners. Ted Keith, eller närstående till honom innehar inga aktier i Bolaget. Ted Keith är vidare oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 108 102 047 aktier, varav 107 876 145 utgörs av stamaktier av serie A (var och en medförande 1 röst) och 225 902 utgörs av stamaktier av serie C (var och en medförande 1/10 röst), motsvarande sammanlagt 107 898 735,2 röster. Bolaget innehar 225 902 egna stamaktier av serie C, motsvarande 22 590,2 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm, och på Bolagets hemsida, www.karnovgroup.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______

Stockholm i september 2023
Karnov Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 13 september 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.