Information om Kreditfaciliteterna

Karnov Group har ingått avtalet om Kreditfaciliteterna tillsammans med ett antal av dess dotterbolag som låntagare och borgenärer. Motparterna är Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp som även har agerat Coordinating Bookrunner och Mandated Lead Arranger, DNB Bank ASA, svenska filialen, som agerat Mandated Lead Arranger, och Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, som agerar Original Lender.

 

Kreditfaciliteterna består dels av en lånefacilitet om 200 MEUR ("Lånefaciliteten") vars förfallodag är tre år efter att låneavtalet har trätt i kraft och dels en revolverande kreditfacilitet om 70 MEUR vars förfallodag är tre år efter att låneavtalet har trätt i kraft. Karnov Group har beslutat om storleken på Kreditfaciliteterna. Kreditfaciliteterna kan förlängas med ett år i taget på Bolagets begäran. Detta kan ske vid två tillfällen och är förutsatt godkännande från Långivarna.

 

Räntesatsen på Kreditfaciliteterna är den underliggande EURIBOR-räntan, dock som lägst noll procent, plus en marginal som justeras beroende på Karnov Groups nettoskuldsättning (nettoskuld/proforma justerad EBITDA).

 

Avtalet ger Karnov Group möjlighet att koppla Kreditfaciliteterna till ESG-mål och Bolaget har för avsikt att göra detta från och med 2024.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 07.45 CEST den 28 juni 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.