Finansiell utveckling det FJÄRDE kvartalet

 • Nettoomsättningen oförändrad om 189 MSEK (189) varav organisk tillväxt utgjorde 1%.
 • EBITA uppgick till 48 MSEK (39) och EBITA-marginalen till 25,2% (20,6%).
 • Justerad EBITA ökade med 0,6% till 60 MSEK (59) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 31,7% (31,4%).
 • Periodens resultat uppgick till 16 MSEK (8).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,16 SEK (0,08).
 • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 192 MSEK (109).

Finansiell utveckling tolv månader

 • Nettoomsättningen steg med 2% till 771 MSEK (757) varav organisk tillväxt utgjorde 2%.
 • EBITA uppgick till 276 MSEK (206) och EBITA-marginalen till 35,8% (27,2%).
 • Justerad EBITA ökade med 3,4% till 288 MSEK (279) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 37,4% (36,8%).
 • Periodens resultat uppgick till 100 MSEK (3).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,02 SEK (0,03).
 • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 414 MSEK (287).

VD Flemming Breinholt kommenterar kvartalet:

Vi har avslutat det fjärde kvartalet på ett bra sätt och är tillfreds med våra finansiella resultat. Vi är också nöjda med vårt förvärv av DIBkunnskap AS, som stärker vår närvaro i Norge.

Förbättrad marginal och ökad föreslagen utdelning

Vår organiska tillväxt under det fjärde kvartalet uppgick till 1,2 procent, huvudsakligen till följd av ökad onlineförsäljning jämfört med förra året. Offlineförsäljningen var i nivå med förra året, trots Covid-19-pandemin. Vår organiska tillväxt under helåret uppgick till 2,1 procent, strax under vårt finansiella mål på medellång sikt. Detta var till följd av Covid-19-pandemins inverkan.

Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 31,7 procent under det fjärde kvartalet, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Under helåret förbättrades den justerade EBITA-marginalen med 60 baspunkter till 37,4 procent. Vi är mycket belåtna att vår kundcentrering samt våra initiativ inom flödesoptimering har tagits mot väl.

Våra finansiella resultat och starka kassaflödesgenerering har möjliggjort för styrelsen att föreslå en utdelning om 1,00 SEK per aktie. Detta motsvarar 38 procent av den PPA-justerade nettovinsten.

Förvärv av DIBkunnskap AS

I december 2020 meddelade vi vår avsikt att förvärva DIBkunnskap AS, en marknadsledande leverantör av digitala arbetsflödesverktyg inom skatt och redovisning i Norge. Förvärvet slutfördes i början av januari 2021 och stärker vår närvaro i Norge.

Förvärvet ger oss möjlighet att skapa tillväxt för Karnov Group inom en ny vertikal i Norge, samt expandera inom vertikalen till Sverige och stärka vårt befintliga erbjudande inom skatt och redovisning i Danmark. DIB är framträdande inom att effektivisera arbetsflöden för yrkesprofessionella och tillsammans kommer vi skapa tillväxt inom denna marknad, då DIB kommer att dra nytta av Karnovs befintliga kapacitet och distributionskanaler för att driva expansionen, med en naturlig plats på marknaden.

DIBkunnskap AS kommer att konsolideras i koncernens räkenskaper i det första kvartalet 2021. Förvärvet bedöms ha en neutral inverkan på vinsten per aktie under 2021 och bidra positivt från 2022, medan förvärvet bedöms ha en mindre utspädande inverkan på Karnov Groups justerade EBITA-marginal 2021.

Uppdatering avseende Covid-19 pandemin

Det känns bra att se att vaccineringen mot Covid-19-viruset är i gång globalt och vi ser fram emot att fysiskt träffa alla anställda, författare, experter och kunder igen. Vi fortsätter att följa alla lagar och rekommendationer från myndigheterna.

Under det fjärde kvartalet har våra offlineprodukter som inte är prenumerationsbaserade, huvudsakligen böcker, offentliga publikationer och juridiska rådgivningskurser, påverkats. Detsamma gäller efterfrågan på SME-marknaden samt förskjutna beslutsprocesser, i enlighet med tidigare kommunikation. Vi bedömer att detta kommer att fortsätta under det första halvåret 2021.

Covid-19-pandemin har haft en negativ inverkan om 1-2 procentenheter på nettoomsättningstillväxten under året.

telefonkonferens den 25 februari

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00 där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q4-2020

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 50
DK: +45 7 815 0109
NO: +47 2 350 0236
UK: +44 333 300 92 69
US: +1 833 526 8395

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:

Flemming Breinholt, VD och koncernchef
Telefon: + 45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson kl. 08.00 CET den 25 februari 2021.