finansiell utveckling det fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 17% till 221 MSEK (189) varav organisk tillväxt utgjorde 7%.
 • EBITA uppgick till 32 MSEK (48) och EBITA-marginalen till 14,4% (25,2%). Jämförelsestörande poster uppgick till
  42 MSEK (12).
 • Justerad EBITA uppgick till 74 MSEK (60) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 33,3% (31,7%).
 • Periodens resultat uppgick till 1 MSEK (16).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,16).
 • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 248 MSEK (192).

finansiell utveckling helår

 • Nettoomsättningen ökade med 14% till 878 MSEK (771) varav organisk tillväxt utgjorde 7%.
 • EBITA uppgick till 278 MSEK (276) och EBITA-marginalen till 31,6% (35,8%).
 • Justerad EBITA uppgick till 327 MSEK (288) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 37,2% (37,4%).
 • Periodens resultat uppgick till 84 MSEK (100).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,86 SEK (1,02).
 • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 387 MSEK (414).

VD pontus bodelsson kommenterar kvartalet:

Det har varit ett bra år för Karnov Group och vi har avslutat året starkt med ytterligare ett kvartal med tillväxt och bra marginaler. Under det fjärde kvartalet har vi levererat i linje med vår strategi genom tre förvärv som kommer att stärka våra tjänster ytterligare. Vi har också tillkännagivit vår avsikt att förvärva verksamheter inom juridisk information i Spanien och Frankrike.

Ett bra år för våra verksamheter

Under 2021 uppgick omsättningstillväxten till 14% och under det fjärde kvartalet var motsvarande siffra 17%. Båda våra segment har vuxit under året. Vi var framgångsrika i nyförsäljning och merförsäljning till befintliga kunder inom vår kärnverksamhet och fortsatte att öka våra marknadsandelar i de närliggande vertikalerna kommuner och EHS.

Under det fjärde kvartalet slutförde vi förvärvet av Echoline och därmed expanderade vi till Frankrike och Benelux samt stärkte våra tjänster inom miljö- och hälsoskydd. Vi blev även blivit majoritetsägare i Ante samt förvärvade samtliga aktier i BELLA Intelligence. Bolagen levererade i linje med förväntan under det fjärde kvartalet.

Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 33,3% under det fjärde kvartalet, högre än motsvarande period föregående år, och är ett resultat av våra insatser under året. Under helåret var den justerade EBITA-marginalen 37,2% – ett resultat vi är nöjda med.

Till följd av vårt starka kassaflöde och den riktade nyemissionen som genomfördes i december 2021, är vår nettoskuldsättningsgrad på den låga nivån 1,0 vid kvartalets slut.

Levererar i linje med strategin

Jag är nöjd med att vi har levererat i linje med vår expansionsstrategi under året. Vi har genomfört fem förvärv och vidgat verksamheten till nya vertikaler, byggt på med spännande teknikförvärv och expanderat geografiskt. Förvärven stärker kundnyttan och genererar nya tillväxtmöjligheter för Karnov Group med nya tekniker som kan integreras i våra kärnplattformar och hjälpa våra kunder att ta bättre beslut, snabbare.

Bindande bud för framtida tillväxt

I december tillkännagav vi vår avsikt att förvärva avknoppade verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike

Med våra erfarenheter från tidigare expansionssteg är vi redo för att fortsätta vår tillväxtresa. Vi har för avsikt att etablera oss på de spanska och franska marknaderna och få ett starkt fotfäste i regionen. Vi ser möjligheter att stärka vårt kunderbjudande och vidareutveckla de förvärvade bolagen med våra erfarenheter från tidigare förvärv.

Transaktionsprocessen fortlöper som planerat. I februari slutförde vi konsultationsprocesserna med de franska och europeiska arbetsråden. Slutförande av transaktionen är villkorat av godkännande från den spanska konkurrensmyndigheten och vi bedömer att detta kommer att ske under 2022.

Eftersom vi planerar för genomförandet av förvärvet i Spanien och Frankrike, och nyligen reste kapital för att delfinansiera förvärvet, har styrelsen beslutat att inte föreslå någon utdelning vid årsstämman den 10 maj 2022.

telefonkonferens den 23 februari

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00 där VD Pontus Bodelsson och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q4-2021

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46850558359
DK: +4582333194
NO: +4723500236
UK: +443333009032
US: +1 6319131422 PIN-kod endast för de som ringer in från amerikanskt nummer: 10378149#

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
Telefon: + 46 709 957 002
E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 23 februari 2022 klockan 08.00 CET.