Finansiell utveckling det FÖRSTA kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade till 234 MSEK (212) varav organisk tillväxt utgjorde 5%.
  • EBITA uppgick till 95 MSEK (88) och EBITA-marginalen till 40,7% (41,6%).
  • Justerad EBITA uppgick till 95 MSEK (88) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 40,7% (41,6%).
  • Periodens resultat uppgick till 40 MSEK (29).
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (0,30).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 104 MSEK (170).

VD Flemming Breinholt kommenterar kvartalet:

Vi har haft en bra start på verksamhetsåret 2021, med fortsatt tillväxt och solida vinstmarginaler. Vår nya familjemedlem DIBkunnskap har presterat väl och har konsoliderats i koncernräkenskaperna under kvartalet. Vi har också lanserat vår uppdaterade plattform i Danmark.

Solida finansiella resultat

Vår organiska tillväxt under det första kvartalet uppgick till 5,0 procent, huvudsakligen till följd av ökad onlineförsäljning jämfört med förra året. Förvärvad tillväxt från DIBkunnskap AS och LEXNordics AB bidrog med ytterligare 8.0 procent. DIBkunnskap AS räkenskaper har konsoliderats i det nya segmentet Sverige/Norge. Offlineförsäljningen var i nivå med förra året, vilket är ett starkt resultat över marknadstrenden.

Det första kvartalet har vanligtvis högst marginal under räkenskapsåret. Detta år uppgick den justerade EBITA-marginalen till 40,7 procent. Den höga marginalen är ett resultat av högre omsättning, huvudsakligen av onlineprodukter, samt effektiviseringar inom vårt arbete för flödesoptimeringar. DIBkunnskap AS har spätt ut den justerade EBITA-marginalen med cirka 1 procentenhet, som tidigare meddelat.

Vår kassaflödesgenerering var stark i det första kvartalet. Vi har stärkt våra interna processer och har därför en säsongsbetoning eftersom majoriteten av prenumerationerna förnyades och betalades under det fjärde kvartalet 2020. Till följd av förvärvet av DIBkunnskap AS har vår nettoskuldsättning ökat till 2,8, vilket fortfarande är under vårt finansiella mål.

Uppdaterad och förbättrad plattform i Danmark – fler produkter på gång

Vi har lanserat vår nya uppdaterade plattform i Danmark och plattformen kommer löpande att vidareutvecklas medan vi flyttar över användare de kommande månaderna. Vi är nöjda med den feedback vi har fått, vilken visar att den uppdaterade plattformen är ett uppskattat initiativ. Vi planerar också att lansera ytterligare nya produkter i Danmark under 2021, inklusive ett erbjudande för kommuner, liknande vårt erbjudande i Sverige.

I Sverige har vi inlett året starkt med tillväxt driven av merförsäljning till befintliga kunder och försäljning till nya kunder, främst inom offentlig sektor, kommuner samt miljö och hälsoskydd.

I Norge har det nyförvärvade bolaget DIBkunnskap AS presterat på en god nivå.

Uppdatering avseende Covid-19-pandemin

Det känns bra att se att vaccineringen mot Covid-19-viruset är i gång globalt och vi ser fram emot att fysiskt träffa alla anställda, författare, experter och kunder snart igen. Vi fortsätter att följa alla lagar och rekommendationer från myndigheterna.

Under det första kvartalet har våra offlineprodukter som inte är prenumerationsbaserade, huvudsakligen böcker, offentliga publikationer och juridiska rådgivningskurser, varit på samma försäljningsnivåer som förra året. Våra kunder har anpassat verksamheterna efter Covid-19-restriktionerna. Vi börjar märka av en normaliserad efterfrågan för våra offlineprodukter, vilken är i linje med den generella marknadstrenden med ökad onlineförsäljning och minskad offlineförsäljning. Vi är nöjda med det eftersom resten av årets kvartal jämförs mot kvartal som var till fullo påverkade av Covid-19-pandemin.

Telefonkonferens den 5 maj

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00 där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q1-2021

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 74
DK: +45 7 815 0109
NO: +47 2 350 0236
UK: +44 333 300 92 64
US: +1 833 526 8382

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:
Flemming Breinholt, VD och koncernchef
Telefon: + 45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson kl. 08.00 CEST den 5 maj 2021.