finansiell utveckling det första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 9,2% till 255 MSEK (234) varav organisk tillväxt utgjorde 4,8% och förvärvad tillväxt utgjorde 2,1%. Valutaeffekterna uppgick till 2,3%.
  • EBITA uppgick till 85 MSEK (95) och EBITA-marginalen till 33,5% (40,7%). Jämförelsestörande poster uppgick till
    19 MSEK (0).
  • Justerad EBITA uppgick till 104 MSEK (95) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 40,8% (40,7%).
  • Periodens resultat uppgick till 24 MSEK (40), påverkat av jämförelsestörande poster om 19 MSEK (0).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,23 SEK (0,41). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,22 SEK (0,40).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 157 MSEK (104).

VD Pontus Bodelsson kommenterar kvartalet:

Jag är nöjd med utfallet i det första kvartalet 2022 där vi har tillfredsställande organisk tillväxt på båda våra segment med solida marginaler. Vi har också gjort framsteg i våra förberedelser för de aviserade förvärven av verksamheter inom juridisk information i Spanien och Frankrike.

Bra start på året

Under det första kvartalet ökade vår nettoomsättning med 9 %. Vi ser fortfarande liknande trender som föregående år, där båda våra segment framgångsrikt växer. Våra vertikaler, kommuner och EHS bidrar starkt till detta. Vi är framgångsrika inom nyförsäljning och merförsäljning till befintliga kunder inom vår juridiska kärnverksamhet. Vidare säljer vi också fler användarlicenser även till användare utanför vår juridiska kärna. Onlineförsäljningen ökade medan offlineförsäljningen minskade, i linje med förväntningarna.

Den justerade EBITA-marginalen var 40,8 % under första kvartalet, i linje med motsvarande period föregående år.

Kassaflödesgenereringen var positiv under första kvartalet och vi har en stark finansiell ställning som gör oss förberedda för de planerade förvärven i Spanien och Frankrike. I slutet av mars var vår nettoskuldsättningsgrad på den låga nivån 0,8x.

Gränsöverskridande tillväxt

Vår verksamhet bygger på kundcentrerat fokus och våra förvärv av fristående verksamheter under de senaste åren har gjorts för att stärka våra erbjudanden och skapa tillväxtmöjligheter över landsgränser.

DIBkunnskap lanserade sin IFRS-tjänst på den svenska marknaden i slutet av förra året och har nu sina första kunder ombord. Vidare har DIBkunnskap nu lanserat den nya dokumenthanteringslösningen ”dflow”.

Våra EHS-verksamheter växer på nya geografiska marknader med ökad efterfrågan på marknaden.

Den nya kommuntjänsten i Danmark, som delar samma teknikplattform som vår uppskattade tjänst i Sverige, har fått de första kunderna.

Vi kommer att fortsätta att skapa möjligheter på alla våra marknader och hålla oss nära våra kunder. Vi är nöjda med att se en ökning av gränsöverskridande försäljning och hur innovationer på en marknad kan komma kunder till nytta på flera. Allt handlar om att presentera lösningar på våra kunders utmaningar i dag och skapa möjligheter för morgondagen.

Förbereder för framtida tillväxt

Vi förbereder för närvarande de planerade förvärven av avknoppade verksamheter inom juridisk information i Spanien och Frankrike.

Transaktionsprocessen fortskrider enligt plan. Sedan tillkännagivandet i december har vi arbetat med en integrationsplan med relevanta arbetsflöden för att säkerställa en framgångsrik integration.

I februari slutförde vi konsulteringen med de franska och europeiska företagsråden och undertecknade därefter aktieköpsavtalet med säljarna. Slutförandet av transaktionen är villkorat av godkännande från den spanska konkurrensmyndigheten och vi förväntar oss att slutförandet kommer att ske under 2022.

telefonkonferens den 10 maj

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 09.00 där VD Pontus Bodelsson och CFO Jonas Olin presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q1-2022

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 58 356
DK: +45 7 815 01 08
NO: +47 2 396 39 38
UK: +44 333 300 92 72
US: +1 646 722 49 02

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:
Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
Telefon: + 46 709 957 002
E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

Jonas Olin, CFO
Telefon: +46 730 402 595
E-post: jonas.olin@karnovgroup.com

Erik Berggren, Head of Investor Relations
Telefon: +46 707 597 668
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 10 maj 2022 klockan 08.00 CEST.