finansiell utveckling det TREDJE kvartalet

  • Nettoomsättningen steg med 2% till 193 (190) MSEK varav organisk tillväxt utgjorde 3%.
  • EBITA uppgick till 77 (69) MSEK och EBITA-marginalen till 39,9% (36,5%).
  • Justerad EBITA ökade med 4% till 77 (74) MSEK och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 39,9% (38,9%).
  • Periodens resultat uppgick till 28 (32) MSEK.
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 (0,33) SEK.
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till -1 (2) MSEK.

VD flemming breinholt kommenterar kvartalet:

Med en stadig tillväxt i vårt onlineerbjudande och fortsatt fokus på flödesoptimering har Karnov Group levererat ytterligare ett solitt kvartal. Genom lanseringen av andra årets version av Framtidens jurist fortsätter vi att vara ledande i att visa på trenderna inom juridiken i Norden.

Marginalförbättringar genom högre försäljning och god kostnadskontroll

Vår organiska tillväxt under det tredje kvartalet uppgick till 3,0 procent till följd av bra utveckling inom vår online-segment. Andelen offlineförsäljning var under det tredje kvartalet högre, i enlighet med vår vanliga affärscykel, där starten av det akademiska läsåret på universitet bidrar positivt.

Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 39,9 procent, vilket är en förbättring gentemot föregående år. Vi arbetar löpande med flödesoptimering utan att kompromissa med kundvärdet och vi är nöjda med att se vår stadiga utveckling trots Covid-19-pandemin.

Hjälper jurister och skatteexperter att ta bättre beslut, snabbare

Nya digitala lösningar som baseras på teknologier såsom artificiell intelligens integreras för närvarande snabbt in i vårt samhälle. Detta påverkar även våra rättssystem och dessa förändringar är också anledningen till våra investeringar i legal tech-bolag som Ante och Bella Intelligence. I syfte att främja vår ambition att vara en kunskapsledare lanserade vi nyligen vår industrirapport Framtidens jurist. Årets rapport fokuserar på transformation, innovation och motivation inom juridiken.

För att hjälpa våra kunder med att hantera och ge råd inom GDPR har vi inlett ett samarbete med Lexoforms i Danmark. Vi är också stolta att ha lanserat en studentplattform, Kaius, som ska hjälpa och motivera juriststudenter på deras resa mot att bli framgångsrika och insiktsfulla jurister.

I Sverige har vi fortsatt bygga mervärde genom ytterligare innehåll på vår plattform samt fortsatt leverera bra resultat. Vårt fokus är på att löpande tillföra ytterligare mervärde och förbättringar till våra affärserbjudanden, i nära samarbete med våra kunder.

Uppdatering avseende Covid-19 pandemin

Covid-19-pandemin har fortsatt en väsentlig inverkan på samhället i stort och därmed även en inverkan på vårt bolag. Vi fortsätter att följa gällande lagstiftning och rekommendationer från myndigheterna med hälsan och säkerheten för våra anställda som högsta prioritet.

Vårt affärserbjudande har visat sin relevans med hög aktivitet på våra Covid-19-specifika plattformssektioner, som förser användare med direkt och lättillgängligt innehåll. Förnyelsen av våra prenumerationsbaserade kundavtal fortlöper enligt förväntan med väldigt hög förnyelsegrad. Vi kan emellertid se en försening i nyförsäljning eftersom beslutsprocessen har förlängts eller skjutits på framtiden på grund av osäkerhet till följd av pandemins globala effekter. Detta innebär en lägre tillväxtgrad på vår onlineförsäljning som inte till fullo kan kompensera för den inverkan Covid-19 har på vår offline-verksamhet.

Våra offlineprodukter som inte är prenumerationsbaserade, huvudsakligen böcker, offentliga publikationer och juridiska rådgivningskurser, har även påverkats under det tredje kvartalet. Vi bedömer att detta kommer att fortsätta under året, tillsammans med förskjutna processer inom nyförsäljningen. Covid-19-pandemin bedöms ha en negativ inverkan om cirka 2 procentenheter på nettoomsättningstillväxten under året.

telefonkonferens den 5 november

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00 där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q3-2020

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 65
DK: +45 7 815 0109
UK: +44 333 300 92 73
US: +1 833 526 8382

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:

Flemming Breinholt, VD och koncernchef
Telefon: + 45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson kl. 08.00 CET den 5 november 2020.