Finansiell utveckling det tredje kvartalet

  • Den organiska tillväxten (lokal valuta) uppgick till 0,2% i kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 7,6% justerat för den engångsförsäljning om 18 MSEK som skedde i Region Nord under det tredje kvartalet 2022.
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 135,1% till 619 MSEK (263, proforma 567*). Förvärvad tillväxt bidrog med 129,7% och valutaeffekterna uppgick till 5,2%.
  • Koncernens justerade EBITA uppgick till 116 MSEK (93, proforma 106*) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 18,7% (35,3, proforma 18,7*).
  • Periodens resultat uppgick till 21 MSEK (50).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,20 SEK (0,46).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till -23 MSEK (26).

VD Pontus Bodelsson kommenterar kvartalet:

Under tredje kvartalet ökade försäljningen starkt och marginalerna var robusta. Omsättningstillväxten nådde 13% och den justerade EBITA-marginalen var 19%. De abonnemangsbaserade onlinetjänsterna bidrog starkt till omsättningstillväxten. Integrationen av Region Syd utvecklas väl och vi är före tidsplanen. Under kvartalet presenterade vi vår europeiska tillväxtstrategi och våra uppdaterade finansiella mål.

Lönsam tillväxt med återkommande intäkter

Under tredje kvartalet ökade Karnov Groups försäljning, inklusive Region Syd, med 13% jämfört med proforma. Detta efter att ha justerat för engångsförsäljningen av skolmaterial i motsvarande kvartal föregående år, vars värde uppgick till 18 MSEK. Försäljningen av onlinetjänster ökade starkt, medan efterfrågan på tryckt material har gått ned, som tidigare kommunicerats. Vi ser positivt på våra tillväxtmöjligheter och har uppdaterat vårt årliga organiska tillväxtmål till 4-6 procent på medellång sikt.

Under kvartalet var den organiska tillväxten för Region Nord 8% justerat för den engångsförsäljning som tidigare nämnts. Tillväxten kommer från den goda utvecklingen inom den offentliga sektorn och våra affärsområden miljö och hälsoskydd samt skatt och redovisning.

Försäljningsutvecklingen i Region Syd är stabil och i linje med våra förväntningar. ”Cross-selling” i Spanien går bra med sex pågående initiativ samt starkt fokus på vårt gemensamt utvecklade visselblåsarsystem.

Under kvartalet uppgick Karnov Groups justerade EBITA-marginal till 19%. Region Nord uppvisade en högre marginal än föregående års kvartal, trots den tidigare nämnda engångs-försäljningen. Region Syd uppvisade en högre marginal jämfört med proforma. I slutet av det tredje kvartalet uppnåddes 1 MEUR i löpande årliga kostnadssynergier i Region Syd. Vi är kostnadsmedvetna och har uppdaterat vårt årliga mål rörande justerad EBITA-marginal till att överstiga 25 procent på medellång sikt och 30 procent på lång sikt.

Överträffa och växa

Vi tar vara på de möjligheter som den växande marknaden ger. Nyckeln till framgång är att fokusera på våra högkvalitativa tjänster med egenutvecklat lokalt innehåll. Vårt konkurrenskraftiga lokala innehåll är koncernens största tillgång, då det ger stort kundvärde. Lokalt innehåll är även en förutsättning för trovärdiga och tillförlitliga AI-lösningar.

God insikt i kundernas utmaningar är viktigt för affärsutveckling och tillväxt. Våra branschrapporter såsom Framtidens jurist i Skandinavien och våra motsvarigheter i Spanien och Frankrike är alla byggstenar som bidrar till att vi får ännu bättre inblick i våra kunders verksamheter. De utgör också underlag för vår teknikutveckling.

Vi kommer i framtiden att köpa fler bolag i Europa och integrera dessa efter vårt framgångsrika Karnov recept: fokus på kunden, lokalt innehåll, gemensamma plattformar och en stark gemensam företagskultur. Nu ligger fokus dock på att slutföra integrationen i Region Syd och realisera synergier.

Framgångsrik integration av Region Syd

Integrationen av Region Syd går bra. Vi är före tidsplanen vad gäller sammanslagning av innehåll samt besparingar inom IT. Nära 40% av Aranzadis innehåll är integrerat på den framtida gemensamma plattformen. Just nu pågår även en sammanslagning till ett gemensamt affärssystem. Under det fjärde kvartalet kommer vi att flytta till gemensamt kontor i Madrid i Spanien, vilket får en positiv effekt på EBITA-marginalen från och med det första kvartalet 2024.

Kapitalmarknadsdagen den 5 oktober 2023

Att bana väg för rättvisa och samtidigt växa lönsamt var temat på vår första Kapitalmarknadsdag som genomfördes den 5 oktober i år. Vi presenterade vår europeiska tillväxtstrategi, hur Karnovs framgångsrecept ska användas i Europa samt gav en detaljerad genomgång av de synergier som ska realiseras i Region Syd.

Under dagen presenterades också hur vi använder AI för att skapa ytterligare kundvärde. Vi lanserade även vår första tjänst för jurister byggd på generativ AI. Du kan se en inspelning av evenemanget här: https://www.karnovgroup.com/sv/kapitalmarknadsdag-2023/.

Telefonkonferens den 8 november

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 09.00 där VD Pontus Bodelsson och CFO Magnus Hansson presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q3-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens, och därmed kunna ställa frågor muntligen, registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003515

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen. Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: + 46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Magnus Hansson, CFO

Telefon: +46 708 555 540

E-post: magnus.hansson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson kl. 07.45 CEST den 8 november 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 400 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

*Proforma-räkenskaperna har inkluderats för jämförbarhet mellan perioderna. De har inte varit föremål för översiktlig granskning eller reviderats av bolagets revisor.