Styrelsens beslut fattades med stöd av bemyndiganden från årsstämman i bolaget den 5 maj 2020. Stamaktierna tecknas av Quality Base AS och betalning sker genom kvittning av fordran på köpeskillingen. Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 53,66 SEK per aktie och är baserad på den volymviktade genomsnittskursen för Karnov Group AB (publ)s aktie 20 handelsdagar före dagen för avtalssignering. Emissionsvolymen uppgår således till cirka 9,6 MSEK. Genom den riktade nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med cirka 2 749 SEK. De 178 675 nya stamaktierna kommer medföra en utspädning om mindre än 0,1 procent.

DIB är en marknadsledare inom redovisnings- och revisionsbyråer samt större företag och tillhandahåller kunskaps- och arbetsflödeslösningar på den norska marknaden, med ett starkt fokus inom att förbättra effektiviteten inom arbetsflöden för yrkesprofessionella. DIB har en stark position med identifierade möjligheter att fortsätta växa på marknaden, samt en tydlig internationell tillväxtstrategi.

För mer information om förvärvet av DIBkunnskap AS hänvisas till den inspelade webbkonferensen som hölls den 14 december 2020, i samband med avtalsskrivning: https://tv.streamfabriken.com/pressconference-december/.

För ytterligare upplysningar:
Flemming Breinholt, President and CEO
+45 40 32 23 32
flemming.breinholt@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 12.15 CET den 5 januari 2021.