finansiell utveckling det fjärde kvartalet

  • Den organiska tillväxten uppgick till 10,4% i kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 66,6% till 368 MSEK (221). Förvärvad tillväxt bidrog med 51,6% och valutaeffekterna uppgick till 4,6%.
  • Koncernens justerade EBITA uppgick till 93 MSEK (74) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 25,1% (33,3%). Region Nord bidrog med 83 MSEK (74) och Region Syd bidrog med 10 MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -13 MSEK (1).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 SEK (0,01).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 261 MSEK (214).

finansiell utveckling helåret

  • Den organiska tillväxten uppgick till 9,2% under året. Nettoomsättningen ökade med 26,8% till 1 113 MSEK (878). Förvärvad tillväxt bidrog med 14,6% och valutaeffekterna uppgick till 3,0%.
  • Koncernens justerade EBITA uppgick till 364 MSEK (327) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 32,7% (37,2%). Region Nord bidrog med 354 MSEK (327) och Region Syd bidrog med 10 MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 60 MSEK (84).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,56 SEK (0,86).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 423 MSEK (344).

VD Pontus Bodelsson kommenterar kvartalet:

Karnov Group avslutade året starkt. Den organiska tillväxt som vi har haft under det fjärde kvartalet bekräftar att efterfrågan på våra tjänster har ökat. I slutet av november slutfördes förvärven av bolag i Frankrike, Spanien och Portugal och med det så har Karnov Group vuxit till en stark europeisk aktör. Det skapar spännande affärsmöjligheter framöver.

Region Nord avslutade året starkt

Region Nord, som omfattar rapporteringssegmenten Danmark och Sverige/Norge, har utvecklats starkt under årets fjärde kvartal och omsättningen har stigit. Vi har tagit vara på de affärsmöjligheter som uppstått genom den ökade efterfrågan på våra tjänster och vi fortsätter att tillföra kundnytta.

I Sverige har vi inlett försäljningen av tilläggsfunktionen Rättsområdesanalyser och vi har sett att kunderna är nöjda med tjänsten. I Danmark har vi tillgängliggjort allt innehåll från den publika Domsdatabasen för våra användare.

Vår kommuntjänst har börjat användas av ytterligare ett antal kommuner i både Danmark och Sverige. Kunderna rapporterar att de uppskattar den omfattande databasen och den användarvänliga tillgängligheten.

Med syfte att stärka vårt erbjudande inom miljö och hälsoskydd (EHS) i Danmark, förvärvade vi i januari 2023 bolaget Nørskov Miljø. Nørskov Miljøs verksamhet har integrerats med Notisum Danmark, och vi är därmed nu den största leverantören av EHS-tjänster på den danska marknaden.

DIBkunnskap har fortsatt god utveckling i Norge och de marknadsför även sin IFRS-tjänst på den svenska marknaden.

Integrationen av Region Syd har påbörjats

I slutet av november hälsade vi Region Syd välkomna till Karnov Group-familjen och vi har tagits emot på bästa sätt av våra nya kollegor. Integrationen har förberetts parallellt på flera områden och den kunde därför omedelbart inledas när verksamheterna tillträddes. Arbetet med integrationen fortskrider som förväntat och vi arbetar med att säkerställa ett fortsatt starkt kundfokus. Vidare pågår sammanslagningen av de två bolagen i Spanien för att möjliggöra en gemensam produktportfölj. Region Syd kommer även att ha en gemensam teknikplattform som delas med vårt franska bolag Lamy Liaisons.

Som tidigare meddelats har vi för avsikt att realisera kostnadseffektiviseringar om 7,5 MEUR med full effekt från slutet av år 2024, och ytterligare 2,5 MEUR med full effekt från slutet av 2026. Kostnaden för att genomföra effektiviseringarna beräknas uppgå till 24 MEUR. Vi kommer att stärka kundnyttan genom att kombinera det bästa från de olika verksamheterna.

Resultatutveckling i nivå med förväntningarna

Den organiska tillväxten inom koncernen var 10,4% i kvartalet. Omsättningen steg med 66,6%, inklusive förvärvad tillväxt från Region Syd som konsoliderades i koncernräkenskaperna i slutet av november. Tillväxten i Region Nord drevs primärt av att vi ökade försäljningen till befintliga kunder och förverkligade affärsmöjligheter med nya kunder, främst inom kommuner, EHS och offentlig sektor. Vi ser att våra kunder har växande behov av våra tjänster och vi fortsätter att utöka kundnyttan.

Justerad EBITA uppgick till 93 MSEK i det fjärde kvartalet, varav 10 MSEK från Region Syd. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 32,5% i Region Nord och 25,1% på koncernnivå.

Vid slutet av december uppgick vår skuldsättningsgrad till 3,6x proforma EBITDA LTM.

 

Karnov har för avsikt att förbättra nettoskuldsättningsgraden till en nivå under det finansiella målet om 3,0x EBITDA LTM samt genomföra investeringar i Region Syd för att realisera synergierna. Styrelsen föreslår därför ingen utdelning vid årsstämman den 10 maj 2023.

 

telefonkonferens den 15 februari

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 09.00 där VD Pontus Bodelsson och tillförordnad CFO Leif Mårtensson presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://ir.financialhearings.com/karnov-group-q4-2022.

Om du önskar delta via telefonkonferens, och därmed kunna ställa frågor muntligen, registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007617

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen. Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: + 46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson kl. 08.00 CET den 15 februari 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.