Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna verksamma under räkenskapsåret 2021 ansvarsfrihet gentemot bolaget.

 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 725 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att 150 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 100 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

 

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av nuvarande styrelseledamöterna Magnus Mandersson, Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen, Salla Vainio och Loris Barisa. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Mandersson. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Martin Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktioner för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

 

Ersättningsrapport 2021

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende 2021 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2022.

 

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post inför bolagsstämma i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

 

Ytterligare information från årsstämman  

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.karnovgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.karnovgroup.com senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 17.00 CEST den 10 maj 2022.

 

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Toulouse, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 878 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.