Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 775 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att 150 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 100 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

 

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av nuvarande styrelseledamöterna Magnus Mandersson, Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen, Salla Vainio och Loris Barisa. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Mandersson. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Martin Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.

 

Ersättningsrapport 2022

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende 2022 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

 

Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2023)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2023”), enligt vilket vissa ledande befattningshavare i koncernen kan erhålla 403 795 stamaktier under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls. I syfte att säkerställa leverans av aktier samt att säkra och täcka sociala avgifter hänförliga till LTIP 2023 beslutades vidare om att bemyndiga styrelse att emittera högst 194 929 C-aktier till en av bolaget anvisad tredje part, ett bemyndigande för styrelsen att förvärva sådana egna C-aktier samt att styrelsen får överlåta totalt 403 795 egna stamaktier (inklusive emitterade och av bolaget återköpta aktier avseende tidigare långsiktiga incitamentsprogram) till deltagarna av LTIP 2023.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2023.

 

Ytterligare information från årsstämman  

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.karnovgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.karnovgroup.com senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 10.30 CEST den 10 maj 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.