Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,45 kronor per aktie samt att resterande medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 7 maj 2020 och utdelning beräknas att utbetalas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2020. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 575 000 kronor till styrelsens ordförande och 315 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att 150 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 100 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av nuvarande styrelseledamöterna Magnus Mandersson, Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen och Mark Redwood samt nyval av Salla Vainio till styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Mandersson. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendationer, om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om riktlinjer för utseende av valberedningen samt instruktion för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020), enligt vilket vissa ledande befattningshavare som tillkommit efter LTIP 2019 sammanlagt kan erhålla 46 510 stamaktier i bolaget under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls. I syfte att säkerställa leverans av aktier och att säkra och täcka sociala avgifter hänförliga till LTIP 2020 beslutades vidare om ett bemyndigade för styrelsen att emittera högst 46 510 C-aktier till en av bolaget anvisad tredje part, ett bemyndigande för styrelsen att förvärva sådana egna C-aktier samt att styrelsen får överlåta högst 46 510 egna stamaktier till deltagarna av LTIP 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 12 i bolagsordningen. Ändringen tar höjd för kommande lagstiftning om att rösträttsregistrering inför bolagsstämma senast ska ske fyra bankdagar före bolagsstämma, till skillnad från fem vardagar som är dagens krav.

Ytterligare information från årsstämman  

Fullständiga förslag avseende stämman beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.karnovgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.karnovgroup.com senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Investor Relations Specialist

+45 52 19 65 52

erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 17.00 CEST den 5 maj 2020.