Det är omvälvande tider för juristbranschen. Nya affärsmodeller är på frammarsch och ny teknik och nya arbetsformer utvecklas i spåret av digitaliseringen. Den turbulenta våren och sommaren 2020 har fört med sig utmaningar – men också gett branschen erfarenhet av hur man använder teknik för distansarbete, hur man kan kommunicera effektivt utan att träffas och hur man löser problem på distans.

Branschrapporten Framtidens jurist 2020 – nya tider för en traditionell bransch
Hur behöver juristbranschen agera för att fortsätta ha en stark ställning i framtiden? Vilka möjligheter och utmaningar bör framtidens jurister – och framtidens arbetsgivare – vara uppmärksamma på? Detta är några av de grundläggande frågor som Norstedts Juridiks branschrapport, Framtidens jurist 2020, sökt svar på. Undersökningen har besvarats av 3548 svenska och danska heltidsjurister och advokater, vilket gör den till den största i sitt slag.

”Rapporten presenterar intressanta siffror, åsikter och påståenden från och om vår bransch och människorna som verkar i den. Vi hoppas att rapporten kan ge insikt i och förståelse för den bransch vi verkar i och att den kan bidra till att skapa ett sammanhang för flera av de utmaningar som branschen står inför. Vi ser dagligen de utmaningar Sveriges jurister har och vår förhoppning är att rapporten ska fungera som en källa för inspiration och en språngbräda – hur vill vi att framtiden ska se ut, vad behöver vi fokusera på, och vilka utmaningar behöver vi överkomma?”, säger Alexandra Åquist, VD Norstedts Juridik.

Transformation av juristbranschen
Juristbranschen är under transformation. Mjukare värden som arbetsvillkor och ledarskap värdesätts och efterfrågas allt mer. Branschen måste anpassa sig till en ny verklighet med ökat fokus på work-life balance, jämställdhet och diversitet. ”Av svaren i rapporten ser vi att många upplever att deras arbetsgivare halkar efter när det gäller jämställdhets- och diversitetsfrågor. Särskilt yngre jurister ställer höga krav på jämställdhet och upplever att deras arbetsgivare bör göra mer för att öka diversiteten”, kommenterar Alexandra Åquist.

Kampen om framtidens jurister har börjat
Juristbranschen har länge förknippats med traditionella drivkrafter och incitament för dem som vill klättra i karriären. Pengar har varit i fokus, och som ung förväntas man jobba hårt. Undersökningen visar ett den bilden håller på att ändras – flexibla arbetstider, varierande arbetsuppgifter och inflytande spelar nu en allt viktigare roll. ”Rapporten visar tydligt att mjukare värden som arbetsvillkor och ledarskap är på frammarsch. Arbetsgivare som vill attrahera och behålla de skickligaste juristerna måste se över vad de kan erbjuda när den traditionella karriärstegen blir mindre attraktiv”, säger Alexandra Åquist.
Siffrorna bakom de viktigaste slutsatserna i rapporten Framtidens jurist 2020:

  • Work-life balance med 61 %, legal tech med 60 % och en ökad samhällskomplexitet samt ökande behov av juridiska tjänster med 53 % är det som respondenterna anser kommer att påverka branschen mest.
  • 63 % anser att etablerade affärsmodeller utmanas av nya typer av tjänster.
  • 63 % upplever att branschen är dålig på att tänka i nya banor.
  • 59 % anser att deras arbetsgivare halkar efter när det gäller jämställdhets- och diversitetsfrågor.
  • 67 % av de yngre juristerna tycker att det är för låg grad av diversitet i ledande befattningar.
  • Kreativitet, innovation och nytänkande blir avgörande i framtiden.
  • De viktigaste motivationsfaktorerna är i dag intressanta case med 55 % och work-life balance med 55 %.
  • Work-life balance med 71 %, lön och förmåner med 55 % och möjligheten att påverka med 41 % kommer att attrahera framtidens jurister.
  • Tydlig generationsklyfta: 66 % av de yngre juristerna prioriterar work-life balance, medan samma sak bara gäller 35 % av gruppen 50+ år.
  • 80 % av de yngre juristerna lockas av prestigefulla advokatfirmor.

Läs hela rapporten på www.nj.se/framtidensjurist

För mer information, vänligen kontakta:Caroline Wiroth, PR and Communications Manager
Telefon: +46 72 271 6009
E-post: caroline.wiroth@nj.se

Alexandra Åquist, VD
Telefon: +46 70 278 0504
E-post: alexandra.aquist@nj.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2020, kl 10:00 (CEST).

Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå Biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridiks digitala informationstjänst används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. För mer information, besök www.nj.se.