Årsredovisningen finns nu tillgänglig under https://www.karnovgroup.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen finns även fysiskt tillgänglig på bolagets huvudkontor och skickas till de aktieägare som så begär.

Styrelsen för Karnov Group AB (publ) föreslår till årsstämman att godkänna en utdelning om 0,45 SEK per aktie. Årsredovisningen innehåller inte någon ny väsentlig information, som inte tidigare har offentliggjorts i bolagets bokslutskommuniké eller via separata press­meddelanden.

For ytterligare upplysningar:

Flemming Breinholt, VD och koncernchef

+45 3374 1202

flemming.breinholt@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 CET den 31 mars 2020.Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com. Press release – Offentliggörande av ÅR – 20200331 Final