Årsredovisningen finns nu tillgänglig under https://www.karnovgroup.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen finns även fysiskt tillgänglig på bolagets huvudkontor och skickas till de aktieägare som så begär.

Styrelsen för Karnov Group AB (publ) föreslår till årsstämman att godkänna en utdelning om 1,00 SEK per aktie. Årsredovisningen innehåller inte någon ny väsentlig information, som inte tidigare har offentliggjorts i bolagets bokslutskommuniké eller via separata pressmeddelanden.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.05 CEST den 31 mars 2021.