Det totala antalet aktier består av 97 670 567 stamaktier, med ett röstvärde om en röst per aktie, och 378 837 C-aktier, med ett röstvärde om en tiondels röst per aktie.

Antalet aktier och röster har ändrats till följd av den nyemission av 378 837 C‑aktier som bolagets styrelse beslutade om den 2 april 2020 som ett led i att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det aktiebaserade incitaments­programmet LTIP 2019 samt att säkra och täcka kostnader hänförliga till incitamentsprogrammet (som t.ex. sociala avgifter och skatter). Bolaget innehar samtliga
378 837 C-aktier, vilka kan komma att omvandlas till stamaktier och överlåtas till deltagarna i LTIP 2019 i enlighet med dess villkor. För mer information om LTIP 2019, se bolagets webbplats www.karnovgroup.com.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
+45 52 19 65 52
erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 CEST den 30 april 2020.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.