Det totala antalet aktier består av 97 670 567 stamaktier, med ett röstvärde om en röst per aktie, och 425 347 C-aktier, med ett röstvärde om en tiondels röst per aktie.

Antalet aktier och röster har ändrats till följd av den nyemission av 46 510 C-aktier som bolagets styrelse beslutade om den 18 november 2020 som ett led i att säkerställa leverans av aktier till berättigade deltagarna i det aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2020 samt att säkra och täcka kostnader hänförliga till incitamentsprogrammet (som t.ex. sociala avgifter och skatter).

Per dagens datum innehar bolaget totalt 425 347 återköpta C-aktier som ett led i att säkerställa leverans av aktier till berättigade deltagare i de aktiebaserade incitamentsprogrammen LTIP 2019 och LTIP 2020. För mer information om bolagets incitamentsprogram, se bolagets webbplats www.karnovgroup.com.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
+45 52 19 65 52
erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 30 november 2020.