Det totala antalet aktier består av 97 849 242 stamaktier, med ett röstvärde om en röst per aktie, och 425 347 C-aktier, med ett röstvärde om en tiondels röst per aktie. Antalet aktier och röster har ändrats till följd av den nyemission av 178 675 stamaktier som bolagets styrelse beslutade om den 5 januari 2021 för att uppfylla köpeavtalet av DIBkunnskap AS.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
+45 52 19 65 52
erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 29 januari 2021.