Det totala antalet aktier består av 107 676 700 stamaktier, med ett röstvärde om en röst per aktie, och 425 347 C-aktier, med ett röstvärde om en tiondels röst per aktie. Antalet aktier och röster har ändrats till följd av den nyemission av 9 827 458 stamaktier som bolagets styrelse beslutade om den 14 december 2021 med stöd av bemyndigandet som beviljades styrelsen på årsstämman den 5 maj 2021.

Som tidigare meddelat den 9 december 2021 har Karnov lämnat ett bindande bud att förvärva samtliga aktier och röster i Wolters Kluwer France S.A.S, Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A. och Editorial Aranzadi S.A.U. och vissa dotterbolag samt överlåtelse av vissa IP-rättigheter (den ”Planerade Transaktionen”) för ett kontant vederlag om cirka 160 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis. För att finansiera den Planerade Transaktionen har Karnov kommit överens om villkoren för och säkrat en ny brygglånefacilitet från Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, vilken delvis kommer att återbetalas genom nyemissionen.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 30 december 2021.