Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie haft möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktien på Nasdaq Stockholm, det vill säga den 11 april 2019, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Carnegie har dock inte haft någon skyldighet att vidta stabiliseringstransaktioner och har inte heller lämnat några garantier att stabilisering skulle ske. Påbörjad stabilisering har vidare kunnat upphöra när som helst utan förvarning. Stabiliseringstransaktioner har inte kunnat genomföras till ett pris överstigande det pris som fastställts i Erbjudandet (det vill säga 43 kronor per aktie).

Carnegie har meddelat att stabiliseringsåtgärder omfattande sammanlagt 4 240 345 aktier i Bolaget har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08-5886 8800).

I samband med Erbjudandet lånade Managers 9 077 015 befintliga aktier i Bolaget av de Säljande Aktieägarna[1] i syfte att säkerställa leverans av övertilldelade aktier i Erbjudandet. De Säljande Aktieägarna lämnade även en s.k. övertilldelningsoption till Managers, vilken har inneburit att Managers senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm har haft rätt att begära att förvärva 9 077 015 aktier från de Säljande Aktieägarna till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet (det vill säga 43 kronor per aktie) för att neutralisera den position som uppstått efter övertilldelning i Erbjudandet och skyldigheten att lämna tillbaka lånade aktier i Bolaget till de Säljande Aktieägarna. Eftersom Carnegie har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 4 240 345 aktier i Bolaget har Managers i dag meddelat att de har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 4 836 670 aktier. Resterande 4 240 345 aktier i Bolaget som Managers lånade av de Säljande Aktieägarna i syfte att säkerställa leverans av övertilldelade aktier i Erbjudandet kommer därmed att återlämnas.

Stabiliseringsinformation
Emittent Karnov Group AB (publ)
Instrument Aktier (SE0012323715)
Ticker KAR
Stabiliseringsansvarig Carnegie Investment Bank AB (publ)
Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2019-04-11 37 208 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-12 1 325 471 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-15 15 311 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-16 1 220 626 43,00 42,80 42,9966 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-17 219 790 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-23 481 363 43,00 42,80 42,9039 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-24 360 000 43,00 42,40 42,7781 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-25 182 755 43,00 42,60 42,9502 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-26 51 855 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-02 29 990 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-03 80 000 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-06 14 951 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-07 63 883 43,00 42,80 42,9565 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-25 182 755 43,00 42,60 42,9502 SEK Nasdaq Stockholm
2019-04-26 51 855 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-02 29 990 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-03 80 000 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-06 14 951 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-07 63 883 43,00 42,80 42,9565 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-08 75 829 43,00 43,00 43,0000 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-09 65 313 43,00 42,80 42,9684 SEK Nasdaq Stockholm
2019-05-10 16 000 43,00 42,60 42,7750 SEK Nasdaq Stockholm

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Ödman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 708 32 09 33
E-post: mats.odman@karnovgroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2019, kl. 20.30 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Karnovs värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige eller Danmark, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerade, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Kanada eller Japan att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Prospektdirektivet (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.


[1] Med “Säljande Aktieägare” avses Five Arrows Principal Investments II Holding Sàrl, Five Arrows Co-Investments II Holding Sàrl, General Electric Pension Trust, Torreal Sociedad de Capital Riesgo S.A., Torreal S.A., RPO King S.C.A. och Donal Smith.