Rapportens fyra teman:

 • COVID-19 pandemins påverkan på juristbranschen
 • Hälsa och välbefinnande
 • Tech och innovation
 • Framtidens kompetenser

Läs hela rapporten på www.nj.se/framtidensjurist

Mental ohälsa ett tabu i branschen

Rapportens data talar sitt tydliga språk! 62% av respondenterna svarar att de upplever arbetsrelaterad ohälsa och endast 9% anser att branschens aktörer gör tillräckligt för att förbättra deras hälsa och välbefinnande. Dessutom anser 45% av Skandinaviens jurister att det finns ett tabu kring mental ohälsa. Hälsa och välbefinnande ser alltså ut att vara en av de absolut viktigaste frågorna för branschen att hantera – en diskussion behövs om hur vi kan förbättra välbefinnandet i branschen.

De höga siffrorna gällande ohälsa i rapporten och alla fritextsvaren där respondenterna delat med sig om sin ångest, oro och hur svårt man tycker det kan vara att prata om detta berörde mig djupt. Det är vår förhoppning att rapporten kan ge insikter och öppna upp för diskussion om hur vi kan hjälpas åt för att hantera detta och skapa en mer välmående bransch för framtiden, säger Alexandra Åquist, VD Norstedts Juridik.

Distansarbete medför bättre work-life balance men ställer större krav på självledarskap

Framtidens jurist 2021 tydliggör hur pandemin påverkat branschen med fokus på hälsa och work-life balance. 42% av respondenterna svarar att deras work-life balance påverkats positivt av pandemin och distansarbete. I fritext svaren kan vi läsa hur distansarbetet inneburit mer flexibilitet och tidsbesparingar vilka möjliggjort mer kvalitetstid med familj och vänner.

Distansarbete medför en flexibilitet som för många är mycket positivt. Men det ställer också höga krav på självledarskap, något som kan vara svårt för många. Under distansarbete är varje medarbetare i större utsträckning ansvarig för sin arbetstid och måste därför också ansvara för att ta pauser och logga ut. Det kan vara svårt och det påverkar hälsan negativ för de personer som har svårt att sluta jobba, säger Alexandra Åquist.

47% anser att tech washing sker i branschen

Legal tech har under en tid beskrivits som den utveckling som fundamentalt kommer att förändra juristbranschen. Data i årets rapport konfirmerar dock att det finns ett gap mellan den förutsagda betydelsen av legal tech och den utsträckning i vilken branschen faktiskt anammat det i sina processer och arbetsflöden. 47% av Skandinaviens jurister anser att tech washing sker i branschen. Majoriteten anser istället att det är kunderna som kommer att driva förändringen mot mer tech baserade lösningar i branschen och att förändringen kommer triggas av deras efterfrågan på snabbare och billigare tjänster. Varför är det så? Är de tekniska lösningarna inte bra nog? Eller är det så enkelt att branschen är för bekväm i sina nuvarande arbetsprocesser?

Siffrorna bakom de viktigaste slutsatserna i Framtidens jurist 2021:

 • Nästan 40 % av juristerna i Skandinavien upplevde en negativ påverkan på sin psykiska hälsa och sitt välbefinnande, som en direkt följd av pandemin.
 • Kvinnliga jurister verkar ha haft större fördel än männen av pandemin när det gäller balansen mellan arbete och privatliv.
 • Införandet av nya digitala verktyg som en följd av pandemin har varit positivt, men vi måste fortfarande lösa behovet av ökad kunskapsdelning och kompetensutveckling.
 • Stress är ett stort problem i juristbranschen. Undersökningsresultaten visar att fler än 6 av 10 jurister upplever arbetsrelaterad stress och oro.
 • Det finns ett tabu kring psykisk hälsa i juristbranschen som kan stå i vägen för en förbättrad arbetskultur.
 • Den yngre generationen jurister är missnöjda med branschkulturen när det gäller psykisk hälsa.
 • Skandinaviska jurister är överens om att branschen inte gör tillräckligt för att förbättra den psykiska hälsan och välbefinnandet.
 • Legal tech betraktas fortfarande som en viktig förändringsfaktor för juristbranschen och förväntas fortsätta att utvecklas och forma framtidens juridiska arbete.
 • Juridiska organisationer verkar tala mer om legal tech än de faktiskt anammar innovativa lösningar.
 • Kundernas krav på snabbare tjänster och nya affärsmodeller kommer att tvinga juridiska organisationer att ta itu med innovation.
 • Nuvarande affärsmodeller och ägarstrukturer kan vara hinder för utveckling och innovationshastighet.
 • Icke-traditionell kompetens som kreativitet, proaktivitet och tvärdisciplinär expertis är på uppåtgående.
 • Flerdisciplinära arbetssätt kommer att vara nyckeln till att effektivt lösa affärsproblem i framtiden efter hand som organisationer växer och juridik blir mer integrerad i samhället och på konsumentmarknader.

Läs hela rapporten på www.nj.se/framtidensjurist

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Wiroth, PR och Kommunikationsansvarig
Telefon: +46 72 271 6009
E-post: caroline.wiroth@nj.se

 

Alexandra Åquist, VD

Telefon: +46 70 278 05 04
E-post: alexandra.aquist@nj.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021, kl.08.00 (CEST).

Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå Biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridiks digitala informationstjänst används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. För mer information, besök www.nj.se.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics och DIBkunnskap, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Malmö har Karnov Group idag cirka 280 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.