Karnov Group avser att notera dess aktier på Nasdaq Stockholm

Karnovs styrelse och Bolagets huvudägare Five Arrows Principal Investments anser att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm skulle utgöra ett viktigt steg i Bolagets utveckling. Styrelsen bedömer att en notering kan öka medvetenheten om Karnovs verksamhet och gynna Karnovs framtida potential genom att stärka Bolagets profil och varumärke gentemot investerare och kunder, samt öka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner i ledningen. Erbjudandet och börsnoteringen kommer även att bredda aktieägarbasen och ge Karnov tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader som möjliggör en bred och långsiktig aktieägarbas. Därutöver gör Erbjudandet det möjligt för säljande aktieägare att sälja en del av sina nuvarande aktieinnehav och skapa en likvid marknad för aktierna.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Karnov uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt.

Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind AS har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 607 miljoner kronor.

Flemming Breinholt, VD för Karnov, kommenterar: “Karnov har byggt en stark position som en ledande leverantör av juridiska informationstjänster i Danmark och Sverige. Vårt varumärke bygger på en lång tradition av att utveckla affärskritisk information och leverera den genom en kraftfull och intuitiv plattform som är utformad utifrån våra användares behov. Vi är tacksamma för våra kunders lojalitet och tilltro till Karnov som samarbetspartner och vi strävar efter att belöna denna lojalitet genom att fortsätta investera i vårt produktutbud för att ytterligare förbättra våra kunders produktivitet. Noteringen är ett spännande steg för Karnov och dess exceptionella medarbetare. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit och jag ser fram emot en spännande framtid för verksamheten.”

Magnus Mandersson, styrelseordförande i Karnov, kommenterar: “Under de senaste åren har ledningsgruppen tagit Bolaget på en imponerande resa, där man har haft en fin tillväxt, gjort strategiska och värdeskapande förvärv och etablerat Karnov som en marknadsledande leverantör av informationstjänster i Danmark och Sverige. Det är nu rätt tid att ta nästa steg i Karnovs utveckling, genom att fortsatt skapa värde i en noterad miljö. Vi är glada över att erbjuda en bredare grupp av aktieägare möjligheten att ta del av detta fantastiska bolag.”

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet förväntas omfatta befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av säljande aktieägare och nya aktier som emitteras av Bolaget. Karnov avser att använda nettolikviden till att positionera Bolaget för framtida tillväxt, återbetala befintliga skulder och därigenom anpassa skuldsättningsgraden till Karnovs finansiella mål avseende kapitalstruktur samt genomföra förändringar i kapitalstrukturen genom förvärv av dotterbolagsaktier.

Aktierna i Erbjudandet kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige.

Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind AS har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 607 miljoner kronor.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget kommer att upprätta med anledning av Erbjudandet och noteringen. Prospektet kommer att publiceras på Karnovs webbplats, www.karnovgroup.com.

Om Karnov

Karnov är en ledande leverantör av informationstjänster och produkter inom juridik, skatt och revision samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Karnovs vision och mission är att vara en självklar samarbetspartner för alla juridiska rådgivare, skatterådgivare och revisorer i Danmark och Sverige och möjliggöra för användarna att fatta bättre beslut – snabbare. Med en mycket hög andel abonnemangsbaserade onlinetjänster erbjuder Karnov affärskritisk information till mer än 60 000 användare på advokatbyråer, revisionsbyråer och företag, samt inom offentlig sektor såsom domstolar, myndigheter, kommuner och universitet. Karnov grundades 1924 och har över 240 anställda med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö.

Finansiell utveckling

Helåret
(MSEK) 2018 2017 2016
Nettoomsättning 715 452 422
Nettoomsättningstillväxt, %* 58,4% 7,1% 11,9%
Organisk nettoomsättningstillväxt, %** 3,9% 2,8% 5,8%
Justerad EBITA*** 262 184 163
Justerad EBITA-marginal, % 36,6% 40,8% 38,5%
Operativt kassaflöde**** 308 156 144
Kassagenerering, %***** 106,8% 80,1% 84,4%
* Tillväxt i förhållande till motsvarande period föregående år.
** Förändring i nettoomsättning exklusive effekt från förvärv och valutakursförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. Nettoomsättning hänförlig till förvärv inkluderas i organisk nettoomsättning efter en period om tolv månader.
*** EBIT exklusive jämförelsestörande poster och avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling och nedskrivning av förvärvrelaterade investeringar.
**** Justerad EBITDA plus förändringar i nettorörelsekapitalet minus investeringar i utveckling av nya produkter och förbättringar av befintliga produkter och affärssystem.
***** Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till Justerad EBITDA.

Finansiella mål

  •  Nettoomsättningstillväxt: Karnov förväntas uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt om 3–5 procent på medellång sikt, kompletterad med selektiva förvärv
  •  Justerad EBITA-marginal: Karnov förväntas öka marginalerna på medellång sikt
  •  Kapitalstruktur: Karnov har som målsättning att ha en nettoskuld i förhållande till Justerad EBITDA på högst 3,0. Nivån kan tillfälligt överskridas, exempelvis till följd av förvärv
  •  Utdelningspolicy: Karnovs mål är att dela ut 30–50 procent av den PPA-justerade nettovinsten (d.v.s. nettovinst exklusive avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling). Förslag till beslut om vinstutdelning ska ta hänsyn till Karnovs investeringsmöjligheter och finansiella ställning.

Viktiga styrkor och konkurrensfördelar

  •  Marknadsledare i ett attraktivt segment av marknaden för informationstjänster till rådgivare
  •  Högkvalitativt innehåll och digitala rättsdatabaser
  •  En diversifierad och lojal kundbas av framstående företag och en abonnemangsbaserad modell ger stabila och förutsägbara intäkter
  •  Stadiga resultat och stark kassagenerering
  •  En erfaren bolagsledning med lång erfarenhet av transformation, integration och implementation.

Om Five Arrows Principal Investments

Five Arrows Principal Investments (”FAPI”) är den europeiska private equity-verksamheten inom Rothschild & Co Merchant Banking, med över 11 miljarder euro under förvaltning globalt. FAPI specialiserar sig på att investera i bolag över hela Europa med starka marknadspositioner och ledningsgrupper som är starkt engagerade i de bolag de driver, affärsmodeller med god förutsägbarhet i intäkterna och operativa hävstänger som kan användas för att ta tillvara på latent värde. FAPI:s sektorfokus är begränsat till hälso- och sjukvård & utbildning, data & mjukvara samt teknikbaserade företagstjänster.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Bookrunner. Rothschild & Co är finansiell rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och FAPI. White & Case är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Flemming Breinholt, VD
Telefon: +45 4032 2332
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Mats Ödman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 708 32 09 33
E-post: mats.odman@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 10.10 CET den 20 mars 2019.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Karnovs värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerade, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Kanada eller Japan att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

N.M. Rothschild & Sons Limited (“Rothschild & Co”), som är auktoriserad och står under tillsyn av brittiska Financial Conduct Authority, agerar för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet och är ej ansvarig gentemot någon eller några andra parter än Bolaget för tillhandahållande av det skydd som kunder till Rothschild & Co erhåller eller för att ge finansiell rådgivning i relation till Erbjudandet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan identifieras genom uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande.

Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Information till distributörer

Med anledning av produktstyrningskrav i (a) EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, (”MiFID II”), (b) artiklar 9 och 10 i Kommissionens delegerande direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, (sammantaget ”MiFID IIs produktstyrningskrav”), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en ”producent” (i enlighet med MiFID IIs produktstyrningskrav) i övrigt kan ha därtill, har aktier i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktier i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II (”målmarknaden”). Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktier i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen är inte att anse som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning rörande aktier i Bolaget och för att bestämma lämpliga distributionskanaler.