Aktieägare som vill nyttja möjligheten att förtidsrösta ska, förutom att vara upptagen i aktieboken och meddela Karnov Group AB om sin avsikt att delta vid årsstämman i enlighet med de instruktioner som finns tillgängliga i kallelsen till årsstämman, använda ett formulär för förtidsröstning, vilket finns tillgängligt på Karnov Groups hemsida, www.karnovgroup.com.

Det fullständiga formuläret ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 4 maj 2020 klockan 15.00 CET. Det fullständiga och undertecknade formuläret ska skickas per post till Karnov Group AB (publ) Att: Årsstämma, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm. Ett fullständigt och undertecknat formulär kan även skickas in digitalt till AGM@karnovgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska även en kopia av registreringsbeviset alternativt annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma är även tillämpbart om aktieägaren förtidsröstar genom fullmakt. Aktieägaren kan inte tillhandahålla särskilda instruktioner eller villkor i röstformuläret. I sådant fall är rösten i helhet ogiltig.

Ytterligare instruktioner och villkor finnes i formuläret för förtidsröstning.

Som tidigare meddelats i pressmeddelande med kallelse till årsstämman har Karnov Group beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman för att säkerställa hälsa och välmående för aktieägare, anställda och andra intressenter:

  • Registrering inleds först klockan 14.30.
  • Årsstämman kommer att livesändas via Karnov Groups hemsida och aktieägare ombeds att förtidsrösta alternativt att rösta genom ombud samt följa årsstämman digitalt.
  • För att göra årsstämman så kort som möjligt kommer verkställande direktörens anförande att vara kortare än vanligt.
  • Närvaron av styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att vara kraftigt begränsad. Om styrelseordförande eller VD ej kan närvara kommer deras medverkan ske via video- eller telefonlänk.
  • Antalet anställda kommer att vara begränsat och externa gäster kommer inte att bjudas in.

Till följd av risken för infektion avråder bolaget från att fysiskt delta vid årsstämman och rekommenderar aktieägare att delta genom förtidsröstning.

För ytterligare upplysningar:

Mats Ödman, Head of IR
+46 70 832 09 33
mats.odman@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 09.00 CET den 17 april 2020.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.