finansiell utveckling det andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 12,9% till 227 MSEK (201) varav organisk tillväxt utgjorde 8,5% och förvärvad tillväxt utgjorde 2,3%. Valutaeffekterna uppgick till 2,1%.
  • EBITA uppgick till 54 MSEK (70) och EBITA-marginalen till 23,9% (35,0%). Jämförelsestörande poster uppgick till
    20 MSEK (0).
  • Justerad EBITA uppgick till 74 MSEK (70) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 32,6% (35,0%).
  • Periodens resultat uppgick till -1 MSEK (20), påverkat av jämförelsestörande poster om 20 MSEK (0).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,21). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (0,20).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till -20 MSEK (38).

VD Pontus Bodelsson kommenterar kvartalet:

Under kvartalet har vi upplevt en ökande efterfrågan på våra tjänster, med stark tillväxt på båda våra segment. Vi har använt resurser för att förbereda den europeiska expansionen och vi förväntar oss ett beslut från den spanska konkurrensmyndigheten i september. Vi är redo att slutföra förvärven.

Ökande efterfrågan på våra tjänster

Under det andra kvartalet ökade omsättningen med 12,9%. Samhället blir alltmer reglerat och komplext och följden blir att vi upplever en stark efterfrågan av våra tjänster. Det driver den organiska tillväxten om 8,5% i kvartalet. Våra kunder behöver snabb tillgång till djupa kunskaper. Vårt innehåll samt nätverk av författare och experter ger kunderna tryggheten och effektiviteten de behöver. Tillväxten är ett resultat av att vi säljer fler licenser till både nya och befintliga kunder. Våra fristående verksamheter inom EHS och arbetsverktyg visar ett kvartalsresultat i linje med förväntan.

Den justerade EBITA-marginalen var 32,6% under det andra kvartalet, lägre än motsvarande period föregående år. Under det andra kvartalet har vi förberett organisationen för att växa till en europeisk aktör vilket medfört operativa kostnader. Under förberedelsen har vi samarbetat med konsulter så att våra nordiska verksamheter har kunnat fokusera på tillväxt.

I slutet av juni var vår nettoskuldsättningsgrad på den låga nivån 0,9x, med en solid kassa eftersom vi är förberedda för att slutföra förvärven i Frankrike, Spanien och Portugal.

Skapar morgondagens möjligheter

Med kunden i fokus, med innovation och omfattande innehåll, hjälper vi våra kunder att fatta bättre beslut, snabbare. Vi strävar efter att bli förstahandsvalet när det kommer till juridisk information i Europa. Vi kommer att fortsätta att investera i lösningar för våra befintliga kunders utmaningar och för deras kommande möjligheter, samt att fortsätta stärka våra befintliga legala plattformar.

I Danmark har vår nyligen lanserade kommuntjänst blivit väl mottagen på marknaden och vi har fått ytterligare order under det andra kvartalet. Mer än tio kommuner använder nu tjänsten.

I Sverige kommer vår tillväxt från försäljning till nya kunder och från merförsäljning till befintliga kunder. Vi har lanserat en nyhetstjänst på JUNO som analyserar de viktigaste nyheterna inom olika juridiska områden.

I Norge har DIBkunnskaps nya dokumenthanteringslösning ”dflow” tagits emot väl av kunderna. DIBkunnskap har även fortsatt lanseringen av sin IFRS-tjänst i Sverige.

I Frankrike fortsätter vårt nyligen förvärvade bolag Echoline att leverera i linje med förväntan, med solid tillväxt på den europeiska EHS-marknaden.

Redo för europeisk expansion

Vi är nu förberedda för att slutföra förvärven av verksamheterna i Frankrike, Spanien och Portugal. Under sommaren har den spanska konkurrensmyndigheten fortsatt sina förfrågningar om information och sin utvärdering av de planerade förvärven i Spanien. Processen har fortskridit i linje med våra förväntningar och ett beslut från konkurrensmyndigheten förväntas under september.

Under det första halvåret 2022 har vi arbetat med en integrationsplan för att säkerställa en framgångsrik integration. Som en del av arbetet har vi investerat i vår organisation för den europeiska expansionen.

telefonkonferens den 18 augusti

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 09.00 där VD Pontus Bodelsson och CFO Jonas Olin presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q2-2022

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 20 319 84 884
US: +1 412 317 6300 med pinkod 4882838#

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:
Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
Telefon: + 46 709 957 002
E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

Jonas Olin, CFO
Telefon: +46 730 402 595
E-post: jonas.olin@karnovgroup.com

Erik Berggren, Head of Investor Relations
Telefon: +46 707 597 668
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (MAR) samt information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson den 18 augusti 2022 klockan 08.00.