finansiell utveckling det fjärde kvartalet

  • Den organiska tillväxten (lokal valuta) uppgick till 3,8% i kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 6,4% justerat för den avyttrade utbildningsverksamheten och den engångsförsäljning som skedde i Region Nord under det fjärde kvartalet 2022.
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 72,2% till 634 MSEK (368, proforma 600*). Förvärvad tillväxt bidrog med 66,5% och valutaeffekterna uppgick till 1,8%.
  • Koncernens justerade EBITA uppgick till 122 MSEK (93, proforma 106*) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 19,2% (25,1%, proforma 17,7%*).
  • Periodens resultat uppgick till 24 MSEK (-13).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 SEK (-0,12).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 237 MSEK (261).

VD Pontus Bodelsson kommenterar kvartalet:

2023 var ett framgångsrikt och transformativt år med en stark försäljningsökning och robusta marginaler. Omsättningstillväxten nådde 4% och den justerade EBITA-marginalen var 20%. Integrationen av Region Syd har gått bra och vi ligger före tidplan med positiva synergieffekter. Vi lanserar nu vårt ”Acceleration Initiative” inom hela koncernen, vilket ska stärka våra affärskritiska lösningar till våra kunder samt öka lönsamheten.

Lönsam tillväxt inom hela koncernen

Under det fjärde kvartalet ökade Karnov Groups försäljning med 8% jämfört med proforma, exklusive försäljningen av vår juridiska utbildningsverksamhet samt engångsförsäljningen av skolmaterial i Q4 2022. Under kvartalet nådde vi en stark tillväxt inom våra online-tjänster, vilket skapade ett stabilt justerat operativt kassaflöde. Våra lösningar är affärskritiska för våra kunder och vår verksamhet står emot den turbulenta makroekonomin.

Den organiska tillväxten i Region Nord var 8%, justerat för ovanstående poster. Tillväxten kommer från den starka ökningen inom den publika sektorn. Under kvartalet har vi utökat vår kundbas inom kommuner i Danmark, samtidigt som våra EHS-verksamheter och DIBkunnskap fortsatte att bidra positivt till den organiska tillväxten. I början av 2024 slogs DIBkunnskap ihop med Forlaget Andersen och tillsammans utvecklar de nu ett starkare tjänsteutbud i Danmark.

Försäljningsutvecklingen i Region Syd har varit stabil och linje med våra förväntningar. Under kvartalet var försäljningen av vår icke abonnemangsbaserade juridikutbildning i Frankrike över förväntan. Som vi tidigare kommunicerat ser vi på kort sikt en oförändrad försäljningsutveckling i Region Syd. Vi kommer att stärka våra kunderbjudanden i både Spanien och Frankrike i slutet av 2024.

Karnov Groups justerade EBITA-marginal var 19% i det fjärde kvartalet. Region Nord var i linje med motsvarande kvartal. Marginalen för Region Syd var betydligt starkare tack vare en kombination av positiva synergieffekter, lägre avskrivningar och en god kostnadskontroll.

Tack vare vårt solida kassaflöde är vår skuldsättningsgrad nu 2.8x, under vårt finansiella mål.

Karnov Group har för avsikt att använda det fria kassaflödet för att investera i koncernens nya initiativ. Styrelsen föreslår därför ingen utdelningen till årsstämman den 8:e maj 2024.

Integrationen i Region Syd är före tidplan

Arbetet med integrationen av Region Syd går bra och vi är före tidplan vad gäller migrationen av innehåll och IT. Över 50% av Aranzadis innehåll är nu migrerat till den gemensamma innehållsplattformen. Den första Aranzadi-produkten, Siapol, ligger live på plattformen. Vi har även frikopplat IT-strukturen från en av säljarna. Under kvartalet gjorde vi en sammanslagning av våra kontor i Region Syd, vilket kommer att generera ytterligare årliga kostnadssynergier om 1 MEUR från och med det första kvartalet 2024.

Initiativ för ytterligare kundvärde och lönsam tillväxt

2023 var ett framgångsrikt och transformativt år för Karnov. VI flyttade fram våra positioner och breddade våra affärskritiska lösningar till våra kunder. En ny strategi för lönsam tillväxt med uppdaterade finansiella mål presenterades på vår första Kapitalmarknadsdag i oktober. Integrationen av Region Syd gick och fortsätter att gå bra och är före tidplan. Vi lanserade nya innovationer med fokus på AI för att skapa ytterligare kundvärde.

2024 är året vi lanserar vårt ”Acceleration Initiative”, uppmuntrade av den framgångsrika sammanslagningen i Spanien samt de nya möjligheter dagens teknikskifte möjliggör. Vi har lanserat detta initiativ för att skapa ytterligare kundvärde och synergier inom hela koncernen.

Initiativet ska skapa ytterligare årliga kostnadssynergier på 10 MEUR med full effekt i slutet av 2026. Kostnaderna för detta beräknas uppgå till 14 MEUR.

Integrationen av Region South kommer att löpa parallellt, som planerat, med ambitionen att uppnå årliga löpande kostnadssynergier på 10 MEUR med full effekt i slutet av 2026.

De planerade sammanlagda årliga löpande kostnadssynergierna inom hela Karnov Group beräknas således uppgå till 20 MEUR med full effekt från och med slutet av 2026.

telefonkonferens den 14 feburari

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 09.15 där VD Pontus Bodelsson och CFO Magnus Hansson presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://ir.financialhearings.com/karnov-group-q4-report-2023.

Om du önskar delta via telefonkonferens, och därmed kunna ställa frågor muntligen, registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5006184

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen. Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: + 46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Magnus Hansson, CFO

Telefon: +46 708 555 540

E-post: magnus.hansson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson kl. 08.50 CET den 14 februari 2024.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 400 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

*Proforma-räkenskaperna har inkluderats för jämförbarhet mellan perioderna. De har inte varit föremål för översiktlig granskning eller reviderats av bolagets revisor.