Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att det till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per stamaktie av serie A samt att resterande medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 7 maj 2021 och utdelning beräknas att utbetalas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2021. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 650 000 kronor till styrelsens ordförande och 325 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att 150 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 100 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av nuvarande styrelseledamöterna Magnus Mandersson, Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen och Salla Vainio samt nyval av Loris Barisa till styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Mandersson. Mark Redwood har avböjt omval. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapport 2020
Stämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende 2020 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende stämman beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.karnovgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.karnovgroup.com senast två veckor efter.

Verkställande direktörens anförande vid årsstämman 2021
VD Flemming Breinholts anförande vid årsstämman 2021 har laddats upp på bolagets hemsida, och finns tillgängligt här: https://www.karnovgroup.com/sv/arsstamma-2021/

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson kl. 16.30 CEST den 5 maj 2021.