Sammanfattning av första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 6% till 205 (194) MSEK varav 3 % var organisk tillväxt.
 • EBITA ökade med 26 MSEK till 67 (41) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 32,9% (21,2%), vilket främst var en effekt av lägre jämförelsestörande poster om 17 MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 12% till 85 (76) MSEK och den justerade EBITA-marginalen förbättrades med 2 procentenheter till 41,6% (39,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 37 (12) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning ökade till 0,07 (-0,23) SEK.
 • Det operativa kassaflödet ökade med 10% till 130 (118) MSEK.

Händelser efter kvartalet

 • Börsintroduktionen slutfördes och Karnov-aktien noterades på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap, den 11 april 2019 under kortnamnet “KAR”.
 • Börsintroduktionen tillförde koncernen netto 670 MSEK i likvida medel.
 • I samband med börsintroduktionen konverterades lån från närstående intressenter om 206 MSEK till aktier.
 • Koncernen ingick ett nytt finansieringsavtal som säkerställde en outnyttjad kreditfacilitet om netto 445 MSEK.

VD Flemming Breinholt kommenterar kvartalet:

Jag är nöjd med utfallet av årets första kvartal, vilket normalt är årets bästa kvartal. Kvartalets nettoomsättning ökade organiskt med 3 procent jämfört med första kvartalet 2018, vilket är i linje med vårt mål att på medellång sikt nå en tillväxttakt på 3-5 procent. Tillväxten bekräftar vår strategi att löpande och under många år investera i online-marknaden samt i nytt innehåll för befintliga och nya kunder. Ett utökat och förbättrat innehåll i våra produkter resulterade även i fler nya abonnenter i tillägg till att vi bibehöll en hög förnyelsegrad hos befintliga kunder.

Karnovs justerade EBITA-marginal nådde 42 procent jämfört med 39 procent under det första kvartalet 2018. Första kvartalet är normalt årets starkaste vilket förklaras av en hög försäljning. I tillägg hade en förbättrad intern effektivitet i vår organisation en positiv påverkan på detta års första kvartal. Vårt mål är att förbättra marginalen på medellång sikt.

Det operativa kassaflödet förbättrades med 10 procent till 130 MSEK, jämfört med första kvartalet 2018, främst drivet av det högre rörelseresultatet. Kassagenereringsgraden uppgick till 168 procent under det första kvartalet.

Kombinationen av ett solitt kassaflöde i det första kvartalet och likvida medel från börsintroduktionen i april har väsentligt förbättrat vår kapitalstruktur. Skuldsättningsgraden efter börsnoteringen är inte högre än 2,8 gånger nettoskulden, vilket är i linje med vårt finansiella mål.

Telefonkonferens den 8 maj

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 idag där VD Flemming Breinholt och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q1-2019

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

 • SE: +46 8 505 583 50
 • DK: +45 8 233 31 94
 • UK: +44 333 300 92 66
 • US: +1 833 526 8382

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Flemming Breinholt, VD och koncernchef
Telefon: + 45 3374 1202
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Mats Ödman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 708 32 09 33
E-post: mats.odman@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 8 maj 2019 kl. 07.50 CEST.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.