Årsstämman den 5 maj 2020 beslutade om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020), enligt vilket vissa ledande befattningshavare som tillkommit efter LTIP 2019 sammanlagt kan erhålla 46 510 stamaktier i bolaget under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls.

De ledande befattningshavarna deltar i incitamentsprogrammet genom att allokera förvärvade eller befintliga aktier till programmet (s.k. sparaktier). Deltagarna har sparat totalt 9 302 aktier i programmet.

Full tilldelning skulle innebära att antalet aktier i incitamentsprogrammet skulle uppgå till högst 46 510 aktier, motsvarande 0,05 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.